maandag, 27. december 2004 - 23:49

Herstel natuur Walcheren

Walcheren

De Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) krijgt van de provincie een subsidie voor de aankoop van verschillende natuurgebieden op Walcheren. Het betreft totaal ruim 88 hectares. De aankoop van deze gronden en de natuurontwikkeling die volgt hebben tot doel het oorspronkelijke karakter van de natuur op Walcheren te stimuleren. De provincie wil van Walcheren weer de Tuin van Zeeland maken, waarin plant en dier goed gedijen en waarin het voor inwoners en toeristen goed toeven is.

Met deze aankoop wordt er een langdurig traject afgesloten. Door de inundatie in de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende verkaveling is het oorspronkelijk karakter grotendeels verloren gegaan. De provincie heeft begin jaren negentig de nu aan te kopen gronden begrensd als natuurontwikkelingsgebied. Door de ruilverkaveling Walcheren zijn de percelen vrijgemaakt en met de aankoop door Het Zeeuwse Landschap komen de gronden nu definitief in handen van de eindbeheerder. De koopsom bedraagt 1.480.000 euro, waarvan de provincie de helft betaald. De andere helft wordt door het ministerie van LNV bijgedragen.Profijt landbouw en natuur

Het betreft laaggelegen landbouwgronden langs de Zantvoortse weg, de Oude Veerse weg en bij Brigdamme, met een slechte afwatering en plaatselijk zilte kwel. Voor de landbouw zijn dit zeer slechte gronden, terwijl de uitgangspunten voor natuurontwikkeling juist erg gunstig zijn. De omvorming van landbouw naar natuurgebied past dan ook uitstekend in het provinciale beleid om natuurontwikkeling met name te situeren op marginale landbouwgrond en goede gronden zo veel mogelijk te ontzien. Zowel natuur als landbouw hebben hier profijt van.
Naast de laaggelegen poelgronden maken ook vijf vliedbergen en een voormalige kasteelberg (Schellach) onderdeel uit van de totale aankoop. Via het provinciale natuurbeleid kunnen deze cultuurhistorisch zeer waardevolle objecten definitief veiliggesteld worden. Bij Het Zeeuwse Landschap zijn deze objecten in goede handen, aangezien deze organisatie naast natuurbeheer ook het behoud van cultuurhistorische waarden hoog in het vaandel heeft staan.Kenmerken nieuwe natuur

Langs de Zantvoortseweg en de Oude Veerse weg zullen door ontgraving en aanpassing van de waterhuishouding gebieden ingericht worden als grootschalige natte graslandgebieden en brakwater moerassen, wat ideaal is voor met name weidevogels, steltlopers en ganzen. Bij Brigdamme zal het oorspronkelijk oudland karakter hersteld worden door aanplant van struweel, de aanleg van drinkpoelen en herstel van reliëf. De inrichting van Brigdamme is al gestart, de overige gebieden zullen in 2005 ingericht worden. (c) BON foto fbf.nlProvincie:
Tag(s):