woensdag, 14. december 2005 - 11:23

Alleen Harlingswater blijft Nederlands

Alle Friese binnenwaterwegen, met uitzondering van de gemeente Harlingen, zullen in 2007 een Friese naam dragen. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de Friese namen van alle wateren in Fryslân vastgesteld.

Alle gemeentebesturen op het vaste land, met uitzondering van Harlingen, hebben gekozen voor de Friese waternamen. Harlingen maakt gebruik van de mogelijkheid om de waternamen in het Nederlands vast te stellen. Gemeenten It Bildt en Oost- en Weststellingwerf zullen gebruik maken van hun eigen streektaal.

Het officieel vaststellen van de oude Friese waternamen heeft een cultuurhistorische betekenis voor Fryslân en maakt eenduidige benaming mogelijk. Nadat Provinciale Staten de verordening hebben vastgesteld (waarschijnlijk in maart), worden de Friese waternamen binnen één jaar officieel ingevoerd.

Gedeputeerde Bertus Mulder heeft de afgelopen maanden hierover diverse overleggen gevoerd met verschillende partijen als de ANWB, HISWA, RECRON, Friesche IJswegen Centrale, Schuttevaer enzovoorts. Zij denken dat er geen grote bezwaren zullen zijn om de Friese waternamen te gebruiken. De gemeenten hebben de waternamen de afgelopen maanden in hun gemeenteraden vastgesteld.

De waternamen zullen langzamerhand hun plek krijgen. Dit betekent dat gemeenten het vervangen van de bebording met de waternamen in hun dagelijkse onderhoudswerkzaamheden meenemen. Zo hoeven er geen extra kosten te worden gemaakt. Met de topografische dienst en de ANWB is overeengekomen dat zij één jaar de tijd hebben, na het vaststellen van de verordening door PS, om de namen door te voeren in hun kaarten van Fryslân.

Voor de beroepsvaart worden de namen van wateren die het Prinses Margrietkanaal kruisen drie jaar lang zowel in het Fries als in het Nederlands op de kaart gezet. De kanalen en wateren die doorlopen in ander provincies, veranderen op de kaart bij de provinciegrens in de Nederlandse naam.
Provincie:
Tag(s):