maandag, 25. april 2005 - 10:28

ANWB wil snelle invoer schone auto's

Den Haag

De ANWB pleit voor concrete maatregelen om het probleem van de lokale luchtkwaliteit (NOX, fijn stof) zodanig terug te dringen dat in 2010 wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Maatregelen die bijdragen aan het bevorderen van schonere auto’s moeten voorrang krijgen. Dit kan zowel door het stimuleren en van schonere motoren en roetfilters, als door het bevorderen van het gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen.

Het pleidooi van de ANWB voor actie voor schonere lucht wordt ingegeven door de mening van de meeste automobilisten dat het schoner maken van auto’s de beste maatregel is om de luchtkwaliteit langs wegen te verbeteren. Bijna iedereen blijkt zich bewust van het probleem en er is een groot draagvlak voor de aanpak ervan. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 3000 ANWB-leden dat onlangs door Motivaction is uitgevoerd.

Uit dat onderzoek blijkt dat 90% van de ANWB-leden erkennen dat luchtverontreiniging door het autorijden een probleem is in Nederland. Driekwart van de automobilisten vindt het probleem zo ernstig dat ze vinden dat het aangepakt moet te worden. Bijna 60% is van mening dat de rijksoverheid hierbij het voortouw zou moeten nemen, al ziet men ook een rol voor de Europese Unie, provincies en gemeenten.

Zoals gesteld krijgt het bevorderen van schonere auto’s de meeste steun. Daarnaast het bevorderen van alternatieven voor de auto, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de fiets. De steun voor grootscheepse verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen is beperkt.

De ANWB pleit niet alleen voor maatregelen gericht op personenauto’s, maar ook op maatregelen die het vrachtverkeer schoner maken, het gebruik van onder meer schonere brandstoffen in de scheepvaart stimuleren en uitstoot van fijn stof in de landbouw beperken en het planten van meer bomen om schadelijke stoffen op te vangen.
De ANWB heeft een brief gestuurd aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer. Deze commissie buigt zich dinsdag 26 april tijdens een Algemeen Overleg over het onderwerp luchtkwaliteit.
Categorie:
Tag(s):