vrijdag, 28. oktober 2005 - 18:44

De overheid gaat corruptie binnen het openbaar bestuur aanpakken

Den Haag

De overheid gaat corruptie binnen het openbaar bestuur beter registreren. Er komen uniforme regels voor het registeren van schendingen van integriteit. Verder moeten toezichthouders en inspecties meer oog krijgen voor mogelijke vormen van corruptie die zij aantreffen bij de uitvoering van hun taken. Nog dit jaar komt er een Bureau Integriteitsbevordering

Openbare Sector (BIOS) om andere overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen van een integriteitsbeleid. Verder komt er een maximale grens aan de hoogte van giften aan politieke partijen. Dit zijn enkele punten uit de nota Corruptiebestrijding waarmee de ministerraad op voorstel van de ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft ingestemd.

De overheid heeft de bestrijding van corruptie en het bevorderen van integriteit benoemd als één van de speerpunten. Corruptie tast het vertrouwen van de burger in de overheid aan en moet met kracht worden bestreden. Dat gebeurt onder meer strafrechtelijk door zowel de omkoper als de omgekochte consequent te vervolgen. Maar het bestrijden van corruptie heeft ook een duidelijke relatie met integer handelen door de overheid, waarin geen ruimte mag zijn voor het overschrijden van de norm. De nota Corruptiebestrijding geeft inzicht in de aanpak van corruptie, plaatst de maatregelen in een samenhangend perspectief en geeft de lijnen waarlangs het kabinet de bestrijding de komende jaren vorm zal geven.
Categorie:
Tag(s):