woensdag, 30. november 2005 - 16:51

Donnerwetter voor coffeeshops

Maastricht

Burgemeester en Wethouders van Maastricht willen de overlast van coffeeshops bestrijden door ongeveer de helft van de bestaande coffeeshops te verplaatsen naar drie locaties aan de rand van de stad. Tevens blijven B&W pleiten bij de nationale regering voor een gereguleerde achterdeur, om zo een gesloten circuit rond de coffeeshops te creëren van gereguleerde teelt-handel-distributie-verkoop-consumptie.

Tijdens een persconferentie van woensdagmiddag gaf Burgemeester Leers uitleg over het doel van de nota. Dit is namelijk het vaststellen van nieuw coffeeshopbeleid waarin centraal staat het spreiden van coffeeshops om zo de overlast die verband houdt met de coffeeshops beter te kunnen bestrijden.

Bij de ‘voordeur’ van de 16 gereguleerde coffeeshops melden zich jaarlijks zeker 1,1 miljoen klanten, merendeels uit het buitenland afkomstig. Dit zorgt voor een enorme overlast, vooral bij de shops die in woonwijken of geconcentreerd in het centrum liggen. Het college stelt nu voor om in de woonwijken naar 0 coffeeshops te gaan, en in het centrum naar een deconcentratie. Daartoe zullen coffeeshops verplaatst moeten worden naar de rand van de stad; het liefst zelfs naar de landsgrens.

De verplaatsing van coffeeshops kan praktisch gezien alleen maar op basis van vrijwilligheid. Immers: de overlast is nooit direct aan één coffeeshop toe te wijzen, en dan is een gedwongen verplaatsing onhaalbaar. Uiteraard zullen de verplaatsingen budgettair neutraal geschieden en zullen coffeeshops meebetalen aan het bestrijden van de overlast en de veiligheid ter plaatse.

Er wordt gedacht aan 2 á 3 shops per locatie. Coffeeshops die verplaatsen, worden overdraagbaar bij overlijden van de exploitant. Als het nieuwe beleid slaagt wordt op termijn bekeken of alle coffeeshops volledig overdraagbaar worden.

Bij de ‘achterdeur’ van de 16 gereguleerde coffeeshops melden zich leveranciers die dagelijks grote hoeveelheden cannabis leveren. In tegenstelling tot de voordeur, waar 5 gram cannabis mag worden verkocht, is de productie en de aanvoer van de softdrugs aan de ‘achterdeur’ van de coffeeshops geheel niet geregeld. Met als gevolg dat een groot deel van de cannabisproductie in handen is van de georganiseerde misdaad, of van thuistelers.

B&W blijven pleiten bij de Minister van Justitie om gehoor te geven aan de wens van een Kamermeerderheid om experimenten toe te staan met een gereguleerde teelt en levering van cannabis aan coffeeshops. Uiteraard zal Maastricht pas overgaan tot zulke experimenten als de minister daarvoor toestemming geeft.

Minister Donner van justitie wil in Maastricht experimenteren met het woonlandbeginsel: alleen Nederlandse ingezetenen mogen een coffeeshop in Maastricht bezoeken. Er zal één proefproces worden opgestart worden om te bezien of de regel de Europese toets kan doorstaan.
Maastricht werkt mee aan deze proef .

Als de handel aan buitenlanders de illegaliteit induikt, zou het woonlandbeginsel wel eens kunnen leiden tot meer overlast in plaats van minder. Juist om die reden wil Maastricht ook graag meewerken aan de proef, om zodoende de vinger aan de pols te kunnen houden.

Het woonlandbeginsel zou ook strijdig kunnen worden met de behoefte om coffeeshops te verplaatsen. Als er geen buitenlandse klanten meer zijn dan heeft het geen zin om een coffeeshop daar heen te plaatsen. B&W willen nu toch gaan verplaatsen omdat het anders nog jaren duurt voordat het experiment afgerond zal zijn. De nood is hoog.

Als de raad deze beleidsbeginselen goedkeurt, zal het College van B&W indien nodig onderhandelingen starten met buurgemeenten Meerssen en Eijsden om te bezien of coffeeshops aan of over de grens van de gemeente Maastricht geplaatst kunnen worden.

Tot nu toe heeft Maastricht de coffeeshops van de buurgemeenten onderdak geboden, zodat het gehele Heuvelland ‘coffeeshopvrij’ kon blijven. Maastricht hoopt en verwacht dat de buurgemeenten zullen meewerken aan een spreidingsplan. Maastricht zal alle medewerking toezeggen bij handhaving van de openbare orde en veiligheid. Uiteraard gelden de criteria voor Maastricht geen coffeeshops in woonwijken, ook elders.

Dat zijn de hoofdpunten van een voorstel dat B&W woensdag 30 november naar de gemeenteraad van Maastricht hebben gestuurd. De Raad zal er 20 december aanstaande over vergaderen. Pas als de Raad instemt met deze beleidslijn, zal een concreet spreidingsplan worden opgesteld.
Provincie:
Tag(s):