woensdag, 16. november 2005 - 10:58

Faunabeheerplan voor hoefdieren

Gedeputeerde Staten heeft dinsdag het Faunabeheerplan hoefdieren 2005 – 2009 goedgekeurd. De weg is nu open voor een planmatig beheer van vrij levende damherten en reeën in de provincie Zeeland. De provincie telt momenteel naar schatting meer dan 800 en ca 300 damherten. Door geboorte en voor een deel door immigratie vanuit de provincie Brabant, neemt dit aantal toe.

Natuurlijke doodsoorzaken en aanrijdingen met verkeer en afschot houden hun aantal normaal op peil. Uit onderzoek blijkt echter dat het aantal door geboorte en immigratie de laatste jaren is toegenomen in verhouding met het aantal dat sterft door eerder genoemde oorzaken.

Damherten en reeën zorgen voor schade aan landbouw-gewassen. Dit kan tot aanzienlijke schade leiden voor de landbouwer. Daarnaast kan veroorzaken ze problemen bij het oversteken van verkeerswegen. Vooral buiten de bebouwde kom ontstaan vaak gevaarlijke situaties.

Natuurlijke vijanden hebben ze niet. Hierdoor neemt hun aantal alleen maar toe. In het Faunabeheersplan staat een voorstel om een beperkt aantal dieren te doden zodat het aantal weer op peil wordt gebracht. Jagers zullen hier door middel van beheersjacht uitvoering aan geven. In het Faunaplan staan richtlijnen met betrekking tot deze jacht:

‘Afschot zal plaatsvinden in de periode dat er geen zogende kalveren meer zijn en de hindes nog niet drachtig zijn. Deze periode ligt grofweg tussen 1 oktober en 1 maart. Afschot zal bovendien zoveel mogelijk gebeuren op plaatsen waar schade en overlast valt te verwachten. In het Faunabeheerplan staat aangegeven hoeveel herten er minimaal moeten blijven leven. Dit varieert per soort en gebied, afhankelijk van de grootte en geschiktheid van het gebied voor de dieren’.

Op deze wijze zal een duurzaam voortbestaan van de herten in Zeeland zijn gewaarborgd.
Provincie:
Tag(s):