maandag, 7. februari 2005 - 10:09

Financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Renkum

Chronisch zieken en gehandicapten met een minimum inkomen kunnen tot 15 februari 2005 bij de gemeente Renkum een beroep doen op de regeling van 2004 en een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming van € 150,00.

Deze groep mensen was er namelijk vorig jaar ten gevolge van wijzigingen in de ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten financieel extra op achteruit gegaan. Zij hebben als gevolg van hun omstandigheden vaak extra kosten. Het gaat dan vooral om de zogenaamde “verborgen� kosten.

De gemeenteraad van de gemeente Renkum heeft besloten om chronisch zieken en gehandicapten met een minimum inkomen in 2004 een financiële tegemoetkoming ter hoogte van € 150,00 te verstrekken. Voor dit jaar moet nog worden bekeken of de regeling herhaald kan worden.
Om te bepalen wie onder de doelgroep valt, is gesteld dat het gaat om mensen met een minimum inkomen (tot 120% van de geldende bijstandsnorm), die daarnaast een langdurige voorziening hebben. Dit kan zijn: een voorziening in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten , een parkeerkaart, langdurige huishoudelijke zorg via de AWBZ of mensen die een 80-100% WAO uitkering hebben.. Ook kunnen ouders met een minimum gezinsinkomen met een minderjarig thuiswonend gehandicapt kind, in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.
Bij het beoordelen van een aanvraag wordt rekening gehouden met eventueel eigen vermogen, zoals spaargeld en waarde van de auto. Dit geldt alleen als het vermogen meer bedraagt dan
€ 5000,00 voor alleenstaanden en € 10.000,00 voor gehuwden. Vermogen uit het bezit van een eigen huis wordt buiten beschouwing gelaten.
Provincie:
Tag(s):