dinsdag, 13. december 2005 - 14:31

Friese richtlijnen bij asbestbranden

Het Fries Milieu Overleg verspreidt momenteel het nieuwe Fries Protocol Asbestbranden. Aan de hand hiervan kunnen de betrokken diensten, zoals brandweer, GGD en politie, voorbereidingen treffen om adequaat te reageren op een brand waarbij eventueel asbest betrokken is. Dit provinciebrede protocol zorgt er bovendien voor dat op een eenduidige wijze kan worden opgetreden.

Het Fries Protocol Asbestbranden beschrijft de aanpak voor branden waarbij asbest vrijkomt. Het gaat niet om het blussen van de brand, maar om het voorkomen van verspreiding van asbest door de brand. De afgelopen jaren zijn meerdere gemeenten, onder andere Dongeradeel, Leeuwarden, Smallingerland, Dantumadeel, geconfronteerd met de gevolgen van een grotere brand waarbij asbest betrokken was.

Gebleken is dat adequaat handelen - het vaststellen van de aanwezigheid van asbest, het bepalen van het verspreidingsgebied en het snel en goed informeren van de omwonenden de onrust bij de bevolking tot een minimum kan beperken. Onnodige verspreiding van en besmetting met asbest kan op die manier zoveel mogelijk worden voorkomen. Omdat bij meer dan 75% van de gebouwen in het buitengebied asbest wordt aangetroffen, is het van belang hier goede afspraken over te maken. Een juiste aanpak vergt een goede voorbereiding op een eventuele asbestbrand. Het Fries Protocol Asbestbranden biedt hiervoor de nodige handvatten.


Het protocol is opgesteld door een werkgroep van vertegenwoordigers van de lokale en regionale brandweer, de gemeenten, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), de Geneeskundige Hulpverlening bij grootschalige ongelukken en rampen (GHOR), de regionale inspectie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Politie Fryslân en het Servicepunt Milieuhandhaving in Fryslân.

Nu het protocol is vastgesteld dragen de betrokken diensten zorg voor het invoeren van het protocol in hun eigen organisatie. Ze zullen de organisatorische voorbereidingen treffen, die nodig zijn om adequaat te kunnen reageren op een brand waarbij asbest vrij komt. Het protocol is te vinden op de provinciale website, onder www.fryslan.nl/asbestbranden.
Provincie:
Tag(s):