dinsdag, 22. februari 2005 - 19:00

Gemeente pakt geluidshinder aan

Apeldoorn

Het College van burgemeester en wethouders streeft ernaar geluidshinder in haar gemeente verder in te dammen. De wijze waarop het college de geluidshinder wil aanpakken staat vermeld in de Uitvoeringsnota Geluid voor de periode 2005 – 2009.

Zo wil het college onder andere woningen die last hebben van geluidshinder van 65dB(A) of meer saneren en de maximale geluidsnormen binnen verblijf- en bedrijfsgebieden vastleggen in bestemmingsplannen.

Om inzicht te krijgen in de maximale toelaatbare geluidsnormen inventariseert de gemeente de komende jaren de huidige geluidssituaties in verblijf- en bedrijfsgebieden. Vooruitlopend op een gemeentedekkend beeld zal de gemeente dit jaar een quick scan uitvoeren. De gegevens hieruit vormen de basis voor toezicht en handhaving. Als laatste wil het college extra aandacht besteden aan een zorgvuldige afhandeling van geluidsklachten.

Het ontwerp van de Uitvoeringsnota Geluid ligt vanaf 28 februari 2005 vier weken lang ter inzage in het Stadsinformatiepunt Apeldoorn gevestigd aan het Marktplein 33. Tevens kan de nota gedownload worden via www.apeldoorn.nl. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen tijdens deze periode reageren op het plan van aanpak. Deze reacties worden na de inspraakperiode samen het voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming
Provincie:
Tag(s):