dinsdag, 22. februari 2005 - 18:50

Gemeente verruimt mogelijkheden voor startersleningen

Apeldoorn

Begin vorig jaar heeft de gemeente Apeldoorn de zogenaamde stimulerings- en starterslening geïntroduceerd. Beide soorten leningen zijn bedoeld om allerlei initiatieven op het gebied van wonen financieel te ondersteunen. Om in aanmerking te komen voor een starterslening heeft de gemeente voor 2005 het maximum bedrag voor de koopsom van een woning - inclusief alle bijkomende kosten - verhoogd van € 158.000,- naar € 166.320,-.

De gemeente Apeldoorn stimuleert graag goede initiatieven op het gebied van wonen. Stimuleringsleningen zijn leningen met een zeer gunstige rente. Startersleningen zijn leningen met marktconforme rente en aflossing, waarover de eerste drie jaren geen rente en aflossing betaald hoeft te worden.
Door de enorme prijsontwikkelingen de afgelopen jaren is het voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker geworden om een woning te kopen. Als gevolg daarvan is de doorstroming van huurwoningen naar koopwoningen bijna stil komen te staan. Vooral mensen met een krappere portemonnee hebben nauwelijks keuzevrijheid. Speciaal voor deze groep heeft de gemeente de starterslening geïntroduceerd. Door deze lening zijn de woonlasten de eerste jaren lager dan normaal; er is vrijstelling van rente en aflossing voor de eerste drie jaar en de mogelijkheid bestaat om de rente en aflossing voor de daarop volgende jaren af te stemmen op de draagkracht. Het uiteindelijke doel blijft wel, dat de aanvrager de woonlasten op termijn volledig voor eigen rekening neemt. Een starterslening is overigens altijd een tweede lening, naast een normale hypothecaire lening.
Het gezamenlijke inkomen van de aanvrager en zijn of haar partner is maximaal € 37.500,-; dit was maximaal € 34.000,-. De hoogte van de starterslening bedraagt ongewijzigd maximaal
€ 36.000,-.

Voor een starterslening komen mensen in aanmerking die nog geen eigen koopwoning bezitten of bezaten. In het algemeen geldt dat onder starters wordt verstaan: kopers, die van een huurwoning naar een koopwoning doorstromen en zij die bijvoorbeeld vanuit de ouderlijke woning of een studentenkamer voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Ook huurders die hun huurwoning kopen, komen in beginsel voor een starterslening in aanmerking. De te kopen woning kan dus zowel een nieuwbouwwoning als een bestaande woning zijn.
De leningen worden verstrekt vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Apeldoorn is deelnemer aan het SVn en stort geld in het fonds. Het SVn verstrekt vervolgens op voordracht van de gemeente uit de gestorte middelen de zogenaamde stimuleringsleningen en startersleningen.
Provincie:
Tag(s):