maandag, 28. februari 2005 - 15:01

Gemeentelijk Rioleringsplan (2005 – 2009)

Renkum

In de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2005 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2009 (GRP) en het Basis Rioleringsplan 2005-2009 (BRP) vastgesteld door de gemeenteraad (zie ook publicatie in Veluwepost van 4 februari jl.). De raad sprak haar waardering uit richting de ambtelijke organisatie over de beide plannen. Er zijn twee varianten uitgewerkt, een basisvariant en een duurzame variant. De raad heeft gekozen voor de duurzame variant. In deze variant wordt naast de basismaatregelen rekening gehouden met toekomstige regels en milieubelang.

Gemeentelijk Rioleringsplan
In het kader van de Wet milieubeheer is een gemeente verplicht een GRP op te stellen. Hierin staat hoe rioolwater op een goede manier kan worden ingezameld en getransporteerd. Het is tevens een hulpmiddel om goede beleidsafwegingen te maken op het terrein van de rioleringszorg met betrekking tot de bescherming van de bodem- en waterkwaliteit. Omschreven wordt wat de gemeente gaat uitvoeren om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de volgende onderdelen:
- Riooloverstorten in kwetsbare natuurgebieden dichtzetten of aanpassen
- Riolering voor woonboten die nu nog ongezuiverd lozen
- Een goede werking van rioolpompen
- Metingen op specifieke punten in het riool om te kijken wat er gebeurt bij extreme regenval

De zorg voor de riolering is een doorlopend proces. Door ontwikkelingen in de tijd vinden aanpassingen plaats. De geldigheidsduur van het GRP bedraagt een periode van vijf jaar, ingaande per 1 januari 2005. In 2009 zal het GRP aan de dan bestaande inzichten worden getoetst en aangepast worden.

Dit jaar zal worden gestart met het opstellen van een waterplan. Het waterplan moet alle beleidsnota’s over water en milieu van diverse afdelingen met elkaar verbinden. Hierdoor ontstaat er structuur en duidelijkheid over hoe moet worden omgegaan met water.

Renkum is al een aantal jaren met succes bezig met dit project. De maatregelen hebben er voor gezorgd dat overstorten op beschermde en kwetsbare locaties nu dichtgezet kunnen worden, eventueel met verkleinde nevenvoorzieningen. Het regenwater wordt ook niet onnodig vermengd met afvalwater. Tevens wordt gekeken of het project ook voor niet-kwetsbare locaties nuttig en haalbaar is.

In 2005 worden in de wijken Fluitersmaat en Doornenkamp in Renkum de straten afgekoppeld. Hierdoor kunnen de twee riooloverstorten in de Bram Streeflandweg worden afgesloten. De twee locaties worden gebruikt om overvloedig regenwater op te vangen en te laten infiltreren in de bodem.

Basis Rioleringsplan (BRP)
Het basis rioleringsplan (BRP) gaat over het technisch functioneren van het rioolsysteem. Het betreft zowel de huidige situatie als de plansituatie. Er wordt een pakket aan maatregelen genoemd om het rioolstelsel te laten voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. Het maatregelenpakket moet er toe leiden dat onze riolering niet meer overstort in kwetsbare beken en dat zogenaamde ‘water op straat’ situaties tot het verleden gaan behoren. Dit gebeurt met name tijdens hevige regenval wanneer de riolering het wateraanbod niet meer kan verwerken.

Wat gebeurt er verder met het GRP?
Bij de totstandkoming van beide documenten is nauw overleg gevoerd met diverse gemeentelijke afdelingen, Waterschap Vallei & Eem, Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland. De documenten zijn afgestemd op het beleid van deze overheden. De bovengenoemde overheden zullen toezien op de naleving en uitvoering het vastgestelde beleid.

Financiële consequenties
De kosten voor rioleringen worden op grond van landelijk beleid in rekening gebracht bij de burger. De rioolheffing is nu nog onderdeel van de Onroerende Zaak Belasting (OZB), maar zal naar verwachting vanaf 2006 afzonderlijk in rekening worden gebracht. Om een volledige dekking van alle kosten te realiseren zal de komende 10 jaar de rioolheffing jaarlijks met 6,8% moeten toenemen.
Provincie:
Tag(s):