dinsdag, 13. december 2005 - 9:56

Kritiek op Nationale Stafoefening nucleair

De provincie Zeeland is niet tevreden met de onlangs verschenen systeemevaluatie Nationale Stafoefening nucleair 2005. De toonzetting en inhoud zijn weinig kritisch. Slechts een beperkt deel van de leerpunten uit de oefening is in de evaluatie opgenomen. Hierover heeft het dagelijks bestuur van de provincie Zeeland via een brief de ministers van Binnenlandse Zaken en VROM geïnformeerd.

De brief gaat verder in op de uitvoering van de oefening, die vier uur eerder werd afgebroken dan vooraf was afgesproken. In de oefening kwam het daardoor niet tot van een feitelijke uitstoot van radioactiviteit, iets waar een nucleair incident zich essentieel van andere incidenten onderscheidt.

Tevens vraagt Gedeputeerde Staten aandacht voor de bestuurlijke structuur bij nucleaire ongevallen waar het ministerie van VROM onmiddellijk leidend wordt. Dit wijkt af van de gangbare structuur waarbij het ministerie van BZK leidend is en de Provincie een coördinerende rol heeft. Juist in het geval van een crisissituatie is het van essentieel belang om niet af te wijken van bekende lijnen. De provincie Zeeland verwijst hierbij naar de systematiek die in België en Duitsland wordt gehanteerd waar bij gemeenteoverstijgende crises de coördinatie overgaat op provinciaal niveau.

De communicatie tussen de verschillende bestuurslagen verliep moeizaam, concludeert ook de rijksoverheid. De provincie Zeeland stelt daarom voor om tijdens van een crisis liaisons uit te wisselen tussen het Nationaal en Regionaal Coördinatiecentrum. Deze methode zorgt voor meer afstemming tussen de verschillende lagen en wordt op regionaal niveau als posi-tief ervaren.

Ook de publieksvoorlichting is een knelpunt. Hiervoor wordt in samenwerking met de diverse Zeeuwse overheden een strategie opgezet, zodat de bevolking zowel voor, tijdens als na een crisis proactief wordt geïnformeerd.

Op 25 mei jl. werd de nationale stafoefening nucleair gehouden. Rijk, provincie en Zeeuwse gemeenten namen hieraan deel. Tijdens de oefening werd een ongeval in de kerncentrale in Borssele gesimuleerd.
Provincie:
Tag(s):