vrijdag, 17. juni 2005 - 16:27

Kwaliteit zorg openbaar

Amstelveen

Verpleeghuizen zullen worden verplicht om gegevens over de kwaliteit van zorg openbaar te maken. Op de kwaliteitskaart van een instelling zal zowel het oordeel van de inspectie als het oordeel van de cliënten worden opgenomen. Het streven is in 2006 een begin te maken met publicatie op het internet. Dat blijkt uit de rapportage Kwaliteitsbeleid Langdurige zorg waar de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee heeft ingestemd. De rapportage wordt aan de Tweede Kamer gezonden.

In de rapportage wordt ingegaan op de bevindingen van de
commissie-Kennedie over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Ook wordt gereageerd op de nieuwe normen voor verantwoorde zorg, die onlangs door de gezamenlijke brancheorganisaties zijn aangeboden. Daarnaast wordt de stand van zaken weergegeven van eerder ingezette acties, zoals het gefaseerde toezicht, het meldpunt en het steunpunt voor verpleeghuizen.

De commissie-Kennedie wijst op het gebrek aan transparantie en variatie in het aanbod. Het kabinet is van mening dat transparantie essentieel is om tot kwaliteitsverbetering te komen. Een kwaliteitskaart per instelling met informatie voor cliënten moet dat verbeteren. Bovendien wordt daarmee een jaarlijkse onderlinge vergelijking van de instellingen mogelijk.

Daarnaast zouden verpleeghuizen bewuster vanuit een visie moeten werken die gericht is op de cliënt. Financiële en personele middelen moeten daarop worden afgestemd. Een uniform systeem van kostentoerekening helpt daarbij. Het is aan de verpleeghuizen zelf en de brancheorganisaties om zo'n systeem te ontwikkelen.

De commissie vindt ook dat er in de opleiding meer aandacht moet komen voor cliëntgericht werken. Het kabinet zal in overleg met de HBO-raad, de BVE-raad, het kenniscentrum OVDB en sociale partners de opleidingen aanpassen. In het actieplan arbeidsproductiviteit worden daarnaast activiteiten gestart om de arbeidsproductiviteit en arbeidsmarktbeleid te verbeteren.

Het kabinet is van mening dat het structureel mogelijk is om met de beschikbare middelen goede zorg te verlenen. De commissie-Kennedie maakt daarbij de aantekening dat financiering naar zorgzwaarte van een patiënt, vanuit een zakelijke bedrijfsvoering logisch is. Omdat de functiegerichte bekostiging is voorzien op 1 januari 2007, wil het kabinet vooruitlopend daarop instellingen die zwaar zorgbehoeftige patiënten hebben, daarvoor volgend jaar een hogere vergoeding geven. Daarvoor wordt in 2006 een budget van 40 miljoen euro gereserveerd. Om daar een beroep op te doen moeten instellingen de zorgzwaarte van hun cliënten in kaart brengen.

Tenslotte neemt het kabinet het advies over om het bureaucratisch verkeer tussen zorginstellingen en zorgkantoren te verminderen. Dit zal gebeuren in overleg met de zorgverzekeraars. Eerder werd met convenantpartijen in de AWBZ afgesproken dat de kosten voor administratieve lasten met 60 miljoen euro worden verminderd.
Provincie:
Tag(s):