donderdag, 22. december 2005 - 16:01

Marechaussee krijgt meer bevoegdheden

Den Haag

De Koninklijke Marechaussee mag voortaan op het gehele luchtvaartterrein van Schiphol kleding en reisbagage van personen controleren op aanwezigheid van wapens en munitie zonder dat sprake hoeft te zijn van een verdenking. De maatregel geldt ook voor de verpakking van goederen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Donner van Justitie en minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd.

De controles op aanwezigheid van wapens en munitie gebeuren momenteel in het zogeheten beschermde gedeelte van de luchthaven Schiphol. Daar kan de Koninklijke Marechaussee te allen tijde personen controleren als onderdeel van 'pre-flight security'. Dit sluit aan bij de gedachte dat de beste bescherming tegen een terroristische actie is te verhinderen dat gewapende personen (of explosieven) aan boord van een vliegtuig kunnen komen en zich tijdens de vlucht van het vliegtuig meester maken.

De gevaren van illegaal (vuur)wapenbezit en -gebruik beperken zich echter niet alleen tot het beschermde gebied van de luchthaven. Ook andere voor het publiek toegankelijke gedeelten van het luchthaventerrein vormen een risico, zoals de parkeergarages. Daarom heeft het kabinet besloten met het oog op de veiligheid de controlebevoegdheid van de Koninklijke Marechaussee op wapens en munitie uit te breiden tot het gehele luchtvaartterrein.

De nieuwe bevoegdheid, die niet alleen zal gelden voor Schiphol maar voor alle luchtvaartterreinen in Nederland, kan worden toegepast zonder dat het publieke gedeelte van de luchthaven wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De functie van internationale luchthavens als centraal knooppunt voor vele internationale vluchten, maakt de beveiliging daarvan tot een belang van de eerste orde. Dit rechtvaardigt een intensivering van de bestrijding van illegaal wapenbezit en -gebruik.

Verder regelt het wetsvoorstel dat de minister van Justitie als primair verantwoordelijke minister voor de beveiliging van de burgerluchtvaart de mogelijkheid krijgt om luchtvaartmaatschappijen te verplichten air marshals aan boord te nemen. Het kabinet vindt een dergelijke maatregel noodzakelijk in verband met de kwetsbaarheid van de burgerluchtvaart. Een proefprogramma heeft uitgewezen dat de inzet van air marshals een zinvolle bijdrage levert aan de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen nu niet verplicht worden air marshals aan boord te nemen. De inzet van air marshals gebeurde tijdens de proefperiode op vrijwillige basis. Deze medewerking vormt ook het uitgangspunt bij de toepassing van de beveiligingsmaatregel in de toekomst, maar er kan zich een situatie voordoen dat een luchtvaartmaatschappij, om welke reden dan ook, geen toestemming verleent. Dan is in het belang van de veiligheid duidelijkheid nodig omdat een impasse een adequaat niveau van beveiliging niet kan verzekeren.
Provincie:
Tag(s):