dinsdag, 1. februari 2005 - 16:36

Meer geld voor crisisopvang jeugd

Arnhem

Gelderland krijgt dit voorjaar drie crisisteams voor spoedeisende zorg aan jongeren.
<BR>
<BR>Per Gelderse regio wordt twee teams opgericht voor spoedeisende zorg en hulp bij crisissituaties voor jongeren.
<BR>En wordt de garantie gegeven dat binnen 4 uur een hulpverlener ter plekke is na een oproep door politie of (huis)arts - twee voorbeelden van specifieke maatregelen die op korte termijn de hulpverlening in crisissituaties voor kinderen en jongeren moeten verbeteren.

De maatregelen zijn het gevolg van nieuwe afspraken door de provincie Gelderland met Bureau Jeugdzorg Gelderland en de Gelderse instellingen die jeugdzorg en opvang verlenen. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met deze maatregelen. Zo is voor spoedeisende hulp bij crisisopvang ruim 6 ton uitgetrokken. Ook de pleegzorg krijgt 9 ton extra voor uitbreiding van de pleegzorgcapaciteit en het budget van het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is opgehoogd met 3 ton. Zo kan na elke melding van vermoedelijke kindermishandeling actie ondernomen worden.

Het geld voor al deze maatregelen komt uit de provinciale pot voor het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg. Met de genoemde maatregelen denkt de provincie de druk op de wachtlijsten te verlichten en in te korten.

Crisissituaties
De provincie Gelderland is per 1 januari verantwoordelijk voor een goed en voldoende beschikbaar aanbod voor jeugdzorg. Het onderwerp staat ook hoog op de politieke agenda. Eén van de zaken in het hulpverleningsaanbod is verbetering van de crisisopvang. Jongeren en hun ouders hebben soms acuut hulp nodig. Ook politie en huisartsen doen regelmatig een beroep op hulp in crisissituaties bij Gelderse jeugdzorgorganisaties. Een raming leert dat het in Gelderland gaat om 1150 cliënten per jaar waar sprake is van een acute crisissituatie. Helaas verloopt de hulpverlening op die momenten niet altijd vlekkeloos. Daar gaat nu verandering in komen.

De provincie Gelderland heeft met het Bureau Jeugdzorg Gelderland en de Gelderse zorginstellingen afspraken gemaakt hoe de acute crisishulp op korte termijn beter geregeld kan worden. Men heeft geconcludeerd dat de huidige crisisopvang zich nu nog te nadrukkelijk richt op het verblijf en de zorg voor kinderen die al 'binnen een vorm van opvang verblijven.' Dat is erg belangrijk, maar daardoor is er wél minder aandacht voor nieuwe acute hulpvragen. Dat moet anders. Bureau Jeugd-zorg en de zorgaanbieders hebben bij de provincie plannen ingediend hoe dit kan verbeteren.

Met Bureau Jeugdzorg zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Bureau Jeugdzorg is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
- Een professionele hulpverlener (arts, politie) die om acute hulp verzoekt kan dag en nacht binnen 4 uur rekenen op een medewerker van Bureau Jeugdzorg. Deze zorgt indien nodig voor noodopvang bij een zorgaanbieder.
- Per regio (Noord, Midden, Zuid) wordt een crisisinterventieteam voor spoedeisende zorg opgericht.
Bureau Jeugdzorg maakt afspraken met zorgaanbieders (hulpverleningsinstellingen die zorg bieden) over voldoende noodopvang.
- Bureau Jeugdzorg zorgt in elke regio voor aansluiting met regionale crisisteams en meldpunten van politie, brandweer, doktersposten en met name GGZ.

Ook met de zorgaanbieders zijn door de provincie afspraken gemaakt:
- De zorgaanbieders die nu extra geld ontvangen voor spoedeisende hulp geven ook de garantie dat in hun regio de benodigde hulp op aanvraag van Bureau Jeugdzorg binnen 24 uur geleverd kan worden.
- De zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het bieden van spoedeisende hulp en eventueel noodopvang voor cliënten die al eigen wachtlijsten staan.
- Per regio wordt een team spoedeisende zorg samengesteld.

Pleegzorg
Behalve het extra geld en maatregelen rond crisisopvang voor jongeren, denkt de provincie dat meer geld in 2005 voor de pleegzorg de druk op het gehele stelsel van de jeugdzorg kan afnemen.
Daarom krijgen drie Gelderse zorgaanbieders, Dunamis, Pactum en GSJ Lindenhout, in totaal
€ 900.000,- extra subsidie voor uitbreiding van de pleegzorgcapacteit. Meer pleegzorgcapaciteit betekent dat meer kinderen, die noodgedwongen niet bij hun ouders kunnen verblijven, opgevangen kunnen worden in een pleeggezin. Ook deeltijdpleegzorg kan oplossingen bieden voor gezinnen die kortdurend opvang nodig hebben zodat uithuisplaatsing wordt voorkomen. Met het extra geld worden pleegouders geworven en begeleid, worden kinderen aan een passende plek in een pleeggezin gekoppeld en wordt een vergoeding aan de pleegouders uitbetaald. De drie ton extra in 2005 voor het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling zijn heel specifiek bedoeld voor uitbreiding van het AMK zodat er na elke melding van vermoedelijke kindermishandeling tot actie overgegaan kan worden.

Bron: Provincie Gelderland
Provincie:
Tag(s):