donderdag, 29. december 2005 - 11:51

Meer opbrengst van investering voor hoogwaterbescherming

De provincie Gelderland is in grote lijnen tevreden over het kabinetsbesluit ‘Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier’. Wel blijft de provincie pleiten voor meer ruimtelijke maatregelen langs de Waal, zoals het vergraven van de uiterwaarden en het stroomlijnen van hoogwatervrije terreinen.

De provincie geeft hieraan de voorkeur boven de technische maatregelen, zoals extra dijkverzwaringen of het verlagen van kribben, waarvoor het kabinet nu gekozen heeft. De keuze voor ruimtelijke maatregelen levert volgens de provincie niet alleen een betere bescherming tegen hoogwater, maar biedt zo alsnog ook mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen langs de rivieren, zoals wonen langs het water en natuur-ontwikkeling met kansen voor recreatie en toerisme.

‘Elke euro die zo in veiligheid wordt gestoken, krijgt dan twee kanten: voor veiligheid en voor de aantrekkelijkheid om dicht bij de rivieren te wonen en te recreëren’, aldus gedeputeerde Keereweer.

De provincie Gelderland constateert dat het kabinet in grote lijnen het Regioadvies heeft overgenomen en ook dat in de PKB de mogelijkheid is opgenomen om de hoogwatergeulen bij Kampen en Zutphen, die nu nog als alternatief in de PKB staan, uit te voeren.

Het kabinet kiest voor een aantal robuuste maatregelen, waaronder de dijkteruglegging Veur-Lent en de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Voor de dijkteruglegging Veur-Lent werd in 2002 een overeenkomst gesloten met onder meer de gemeente Nijmegen om in relatie met de dijkteruglegging, ook wel het plan Brokx genoemd, een stadsbrug bij Nijmegen mogelijk te maken.

In het Regioadvies zijn ook locaties opgenomen waar behoefte bestaat aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De provincie Gelderland ziet langs de Waal ook andere moge-lijkheden: lokale projecten en initiatieven zoals bij Zaltbommel, Heesselt, Hurwenen, Tiel en Druten kunnen behalve aan veiligheid ook bijdragen aan natuurontwikkeling, recreatie, delfstoffenwinning en de ontwikkeling van aantrekkelijke woon- en werklocaties.

Ook langs de Nederrijn bestaan volgens de provincie meer mogelijkheden voor maatregelen in de uiterwaarden, zoals bij Maurik, in plaats van de keuze van het kabinet: verder versterken van dijken.

De betrokken provincies, waaronder de Gelderland, Overijssel en Utrecht, hebben op 14 maart 2005 een advies aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aangeboden waarin zij hebben aangegeven met welke maatregelen meer ruimte aan Nederrijn, Waal, IJssel en Lek gegeven zou kunnen worden.

Dit advies met als titel Nederlands rivierengebied Toekomstig Veilig en Aantrekkelijk is opgesteld in nauw overleg met de overige betrokken overheden en belangenorganisaties.
Provincie:
Tag(s):