woensdag, 26. oktober 2005 - 21:39

Milieueffecten glastuinbouw West-Brabant onderzocht

Regio

De Provincie Noord-Brabant laat de milieueffecten onderzoeken van de voorgenomen ontwikkeling van mogelijke glastuinbouwlocaties in West-Brabant. Het opstellen van een Strategische Milieubeoordeling (SMB) is verplicht op grond van een Europese richtlijn.

Aanleiding voor de studie is de bestuurlijke wens – op zowel provinciaal als landelijk niveau - meer mogelijkheden te scheppen voor glastuinbouw in Brabant. In het Streekplan Brabant in Balans (2002) zijn daartoe een aantal vestigingsgebieden glastuinbouw aangewezen. Inmiddels is er sprake van gewijzigde inzichten die ertoe hebben geleid dat één van de beoogde projectvestigingslocaties voor glastuinbouw (Moerdijkse Hoek) niet doorgaat.

Om de ontwikkeling van een nieuwe locatie mogelijk te maken, is een streekplanherziening noodzakelijk. Bij het onderzoek naar alternatieve vestigingslocaties voor Moerdijkse Hoek spelen de beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in het Streekplan 2002 en de beleidsnota glastuinbouw een belangrijke rol. In West-Brabant zijn vier mogelijke locaties voor glastuinbouw in beeld: Groote Spiepolder (Moerdijk), Brabants Westland (Steenbergen), Prinslandse Polder (Steenbergen/Dinteloord) en Fijnaart/Heijningen (Moerdijk).

Voor een zorgvuldige besluitvorming worden de potentiële vestigingslocaties tegen elkaar afgewogen. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met economische motieven. Ook de mogelijke milieugevolgen - de kansen en bedreigingen voor onder andere leefomgeving, natuur en water - spelen bij de afweging een grote rol. ©BON
Provincie:
Tag(s):