dinsdag, 12. april 2005 - 14:00

Miljoenen om 'vieze' plas schoon te maken

Nieuwegein

Provinciale staten van Utrecht hebben € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld om een milieuhygiënische afdichting van de Nedereindse Plas, een voormalige stortplaats in de gemeente Utrecht, te realiseren en daardoor een groot multifunctioneel recreatieterrein in het verstedelijkte gebied mogelijk te maken. Het plan kreeg de steun van het Recreatieschap en van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Provincie en stad willen in het najaar van 2005 starten met de werkzaamheden. De totale kosten zijn € 5,7 miljoen. De gemeente Utrecht draagt € 1,6 miljoen bij en de fa Mourik € 1,3 miljoen.

In de negentiger jaren was het doel om de plas, gevormd na ontgrondingen en vroeger gebruikt als stortplaats, open te stellen voor waterrecreatie. Kort voor de opening in 1996 ontstond er commotie toen bij duikinspecties bleek dat er obstakels aanwezig waren. Men vreesde ook dat er risico voor zwemmers zou kunnen ontstaan als gevaarlijk afval in het oppervlaktewater zou komen. Bovendien bleken sommige oeverdelen te steil en daarom mogelijk instabiel. De provincie stelde vanwege de risico’s voor recreanten toen een algeheel verbod op waterrecreatie in. Of er straks ook gezwommen kan worden in de Nedereindse Plas is echter nog niet duidelijk. Dat kan pas in een later stadium beoordeeld worden. De fracties van de Christen Unie en van de Socialistische Partij probeerden via moties nog waterrecreatie als doel te benoemen, maar de meerderheid van CDA, PvdA, VVD, GL en SGP steunden het voorstel van GS: het beschikbaar stellen van € 2,8 miljoen voor de afdichtende maatregel bij de Nedereindse Plas en nu niet vooruit te lopen op de waterkwaliteitsonderzoeken die nodig zijn nadat het huidige plan is gerealiseerd.

© BON /Foto Menno Bausch
Provincie:
Tag(s):