zaterdag, 30. april 2005 - 0:17

Motorrijtuigensbelasting wordt afgeschaft

Lelystad

Het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over het voorstel aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Financiën over een andere manier van betalen voor mobiliteit. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan het advies.

De kern van het voorstel van het Platform bestaat uit het advies dat de weggebruiker betaalt naar rato van het gebruik van de weg, waarbij de motorrijtuigenbelasting wordt afgeschaft en de BPM drastisch verlaagd. Dit komt tegemoet aan de wens om de bereikbaarheid te verbeteren en te komen tot een eerlijker en transparanter systeem van betalen voor het rijden over de weg. Het Platform concretiseert dit door een gedifferentieerde kilometerprijs voor te stellen die afhankelijk is van tijd, plaats en milieukenmerken van het voertuig. Alvorens zo'n kilometerprijs definitief in te voeren, zullen de kosten van invoering en exploitatie nader worden beoordeeld aan de hand van de laatste stand van de techniek.

Het invoeren van een landelijk systeem van betalen per kilometer is niet op korte termijn te realiseren, aldus het Platform. Dat adviseert dan ook te beginnen met het invoeren van een heffing bij infrastructuurknelpunten. Daarmee zou de druk op die knelpunten kunnen worden verminderd en de bereikbaarheid versneld worden verbeterd. Het Platform kiest uitdrukkelijk niet voor een cordonheffing.

Het Platform bepleit daarnaast het toepassen van marktprincipes bij de bouw, de verbetering en het onderhoud van de weginfrastructuur. Dit houdt in dat de overheid de kaders stelt, waarop marktpartijen kunnen inspelen.

©BON/Sjaak Bron: Bovagkrant

Categorie:
Tag(s):