zaterdag, 22. oktober 2005 - 12:32

Nieuw waterpeil, polder kopje onder

Ronde Venen

Oer Hollands regenwater, veranderd in subtropische buien. In 1992 werd in Rio de Janeiro het 'Raamverdrag Klimaatverandering' van de Verenigde Naties gesloten, meestal aangeduid als het Klimaatverdrag. Daarna volgden nog klimaatconferenties in Kyoto, Bonn, Marrakesh en Delhi, waar afspraken werden gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen.

Nederland is een van de 177 landen die in de eerste helft van de negentiger jaren het Klimaatverdrag heeft geratificeerd. Maar ook het Nederlandse klimaat verandert snel, de zeespiegel stijgt met enkele minimeters per jaar, en de bodem daalt, terwijl de regen toeneemt vaker en harder. De Nederlandse overheid en de waterschappen zijn zich bewust van het alsmaar grotere aanbod van water en hebben daarom besloten meerdere gebieden in te richten als bufferzone.

In de Ronde Venen hebben gemeenten en AGV/DWR gebieden aangewezen die het water, milieu en ruimtelijke ordening beter op elkaar laten afstemmen. Als eerste twee zijn de polder Derde Bedijking en de polders Groot Wilnis-Vinkeveen, Oukoop, Groot en Klein Oud-Aa en Gagel aan de beurt om als waterbuffer ingericht te gaan worden. Afgelopen week heeft het waterschap tientallen informatiebordjes geplaatst. Deze bordjes, met daarop een watergolfbeweging, geven het pas aangenomen peilbesluit aan.
Provincie:
Tag(s):