maandag, 21. november 2005 - 9:44

Onderzoek naar afwijkende verkeers-richtlijnen

Den Haag

Een verkeersdrempel die te hoog is, een te smal fietspad, lijnen op het wegdek die niet duidelijk zijn voor de weggebruiker. De bond heeft de indruk dat in meer dan 30 % van de verkeerssituaties wordt afgeweken van het toepassen van de richtlijnen. De ANWB wil inventariseren hoe deze onduidelijkheden tot stand komen met als doel dit te verbeteren en te voorkomen.

Het meest bekende voorbeeld is de verkeersdrempel, die in vele uitvoeringen voorkomt. Bij de ANWB melden zich leden met opmerkingen over te steile drempels, onlogisch geplaatste drempels, slecht zichtbare drempels. Het valt de bond op dat het vaak gaat om afwijkingen van de voorschriften.

Dit is des te opvallender, omdat breed gedragen overeenstemming bestaat over de ontwerprichtlijnen voor drempels en andere verkeersvoorzieningen zoals uitritten, plateaus en rotondes. Deze richtlijnen zijn opgesteld door werkgroepen en vervolgens vastgesteld door het CROW, het Kenniscentrum voor Verkeer en Vervoervoorzieningen.

De ANWB wil achterhalen waardoor er zo vaak wordt afgeweken van de richtlijnen. Ligt het aan de beschikbare financiën, de onwerkbaarheid van de CROW richtlijnen, aan de voorkeur van de wethouder? Tijdens de Verkeerstechnische Leergangen georganiseerd door ANWB/en het vaktijdschrift Verkeerskunde vraagt de ANWB op dit punt de 600 aanwezige verkeerskundigen een enquête in te vullen. Deze verkeerskundigen zijn veelal werkzaam bij gemeenten, provincies en de politie en kunnen vanuit de praktijk een oordeel geven. Afhankelijk van de resultaten zal de ANWB de knelpunten vaststellen, in overleg treden met de betrokken organisaties voorstellen doen voor verbetering.
Categorie:
Tag(s):