maandag, 7. februari 2005 - 10:11

Ontwerp bestemmingsplan camping de Boersberg Doorwerth

Oosterbeek

Burgemeester en wethouders van Renkum maken bekend, dat van 7 februari 2005 tot 7 maart 2005 het ontwerp bestemmingsplan ‘Camping de Boersberg, Doorwerth; correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied’ ter inzage ligt bij de Informatiebalie in het gemeentehuis in Oosterbeek en de bibliotheken in Oosterbeek, Doorwerth en Renkum.

Gedurende termijn van ter inzage leggen kan een ieder schriftelijk een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken.
Het bestemmingsplan betreft het bestaande campingterrein voor toeristische plaatsen, aangeduid als terrein ‘T’. In het bestemmingsplan Buitengebied, dat is vastgesteld door de raad op 28 februari 2001 was voor de Boersberg al de bestemming ‘verblijfsrecreatie’ opgenomen. Omdat Gedeputeerde Staten van Gelderland goedkeuring hebben onthouden aan deze bestemming voor wat betreft terrein ‘T’ was het noodzakelijk een nieuw plan op te stellen. Het nieuwe plan voorziet in de bestemming ‘verblijfsrecreatie’ voor terrein ‘T’. Op het terrein worden maximaal 42 toeristische standplaatsen toegestaan.
Ten opzichte van het voorontwerpplan zijn de toelichting en de voorschriften op ondergeschikte punten aangepast.
Provincie:
Tag(s):