woensdag, 9. november 2005 - 10:23

Opknapbeurt sprengen dichtbij

Driebergen

Kabbelend water in de sprengen terugbrengen is zonder kunstmatige ingrepen niet haalbaar. Dat blijkt uit het rapport “Herstel sprengen Utrechtse Heuvelrug�, dat is opgesteld in opdracht van het waterschap. Wel kunnen de aanwezige ecologische waarden worden versterkt door maatregelen als baggeren en afsluiting van de sprengkoppen voor zwemmende honden. Een opknapbeurt op korte termijn is afhankelijk van de toekenning van een provinciale subsidie. Op maandagavond 21 november organiseert de begeleidingsgroep sprengen een informatiebijeenkomst over de toekomst van de sprengen, in Nieuw Salem in Driebergen.

Uit het rapport van bureau Aquasense blijkt dat het zonder de inzet van pompen en pijpleidingen niet mogelijk is om de sprengen weer tot stromende beekjes om te vormen. Om “natuurlijk� stromende beekjes terug te krijgen zou de grondwaterstand minimaal 20 centimeter verhoogd moeten worden. Maatregelen die dit zouden kunnen bewerkstelligen zijn het stopzetten of sterk verminderen van de wateronttrekking voor de drinkwaterwinning, ontbossen en grootschalig afkoppelen, zodat regenwater niet meer in het riool terechtkomt. Deze maatregelen zijn niet realistisch en/of niet op korte termijn (tien tot vijftien jaar) realiseerbaar. Op de langere termijn -twintig tot vijftig jaar- voorzien de modelberekeningen wel in een structurele stijging van de grondwaterstand, dit als gevolg van de klimaatsveranderingen.

Inmiddels heeft het dagelijks bestuur van het waterschap besloten om de sprengkoppen te bestemmen tot primaire watergang, wat betekent dat het onderhoud (maaien van waterplanten en baggeren) voortaan voor rekening van het waterschap zal zijn. Andere mogelijke maatregelen zijn het uitdunnen van houtopslag langs de sprengenbeken en het opruimen van zwerfvuil op de kant door de gemeente Driebergen. Ook zullen enkele informatieborden worden geplaatst. Deze activiteiten zijn wel onder voorbehoud van het toekennen van een subsidie door de provincie. De begeleidingsgroep heeft een subsidie van een ton euro aangevraagd in het kader van de Stichtse Lustwarande om deze maatregelen te financieren.
Provincie:
Tag(s):