maandag, 25. april 2005 - 9:10

Ouderenbeleid

Winterswijk

Op donderdag 28 april aanstaande vergadert de gemeenteraad onder andere over het ouderenbeleid. Dit beleid is opgesteld op basis van een onderzoek onder Winterswijkse ouderen door het bureau Spectrum. De raad wordt gevraagd het ouderenbeleid vast te stellen. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in de vergaderzaal aan het Handelscentrum 12.

Eind oktober 2003 is door de raad de startnotitie/plan van aanpak lokaal ouderenbeleid vastgesteld. In deze startnotitie werd voorgesteld om het bureau Spectrum een onderzoek uit te laten voeren op basis van zes intensieve groepsgesprekken met elk 15 ouderen. In april/mei 2004 hebben de groepsgesprekken met ouderen plaatsgevonden. De resultaten zijn gebruikt om de uitwerking van de ouderennota verder vorm te geven. Als voorname punten kwamen naar voren het gebrek aan informatie en gebrekkige communicatie. Zoals in de startnotitie afgesproken zijn in het hele traject zowel de werkgroep- als de stuurgroep Overlegorgaan Zorg veelvuldig bij de totstandkoming van de voorliggende nota ouderenbeleid betrokken geweest. Met betrekking tot de actiepunten uit de nota wordt voorgesteld de uitvoering van deze actiepunten jaarlijks tijdens een vergadering van de stuurgroep Overlegorgaan Zorg na te lopen. De gemeente speelt hierbij een coördinerende rol.
Provincie:
Tag(s):