woensdag, 19. oktober 2005 - 20:21

Provinciaal minderhedenbeleid geëvalueerd

Leeuwarden

Gedeputeerde Staten hebben het provinciale minderhedenbeleid geëvalueerd. De evaluatie is gebaseerd op de voornemens die in de notitie Minderheden in mei 2001 zijn vastgesteld. In de evaluatie is specifiek gekeken in hoeverre de inzet van provinciale middelen heeft geleid tot de integratie van allochtonen.

Uit de evaluatie komt onder meer naar voren dat er in de afgelopen periode meer cijfermatig materiaal is verkregen over de maatschappelijke positie van allochtonen. Daarnaast is met provinciale middelen indirect een bijdrage geleverd aan de randvoorwaarden voor integratie. Verder hebben met name bottom-up projecten vanuit de allochtone doelgroep zelf, die gericht zijn op het stimuleren van allochtone rolmodellen en samenleven met autochtonen, een positief effect. Bottom-up projecten zijn projecten zoals promotieteam Present, Netwerk Parasol en netwerk Famkes: women for women.

Er wordt naar aanleiding van de evaluatie voorgesteld om het minderhedenbeleid in te gaan passen in de beleidscyclus van het Sociaal Beleidskader. Dit past in het voornemen dat Provinciale Staten (PS) in mei 2004 hierover heeft uitgesproken. Op deze manier blijft integratie van allochtonen een onderwerp op de maatschappelijke en politieke agenda. Concrete projecten kunnen in dit kader ingediend worden bij het Sociaal investeringsfonds (SIF). Bepaalde projecten zijn ook al gehonoreerd, zoals het project Smart Ties van steunfunctie Equa.

Gedeputeerde Ploeg: “Dit betekent dat wij de problemen die minderheden kunnen tegenkomen serieus blijven nemen. Het gaat er juist om dat in ons beleid die problemen centraal staan, en niet afkomst of religie. Of om te spreken in de vorm van een Loesje tekst: ‘Laten we ophouden met integreren en gaan samenleven’.
Provincie:
Tag(s):