woensdag, 25. mei 2005 - 10:55

Provincie: minder en eenvoudiger regels mogelijk

Leeuwarden

Het lijkt mogelijk provinciale regels te verminderen en te vereenvoudigen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project deregulering van de provincie Fryslân. Grote verlaging van administratieve lasten kan worden behaald wanneer met financiële drempels wordt geschoven en minder subsidieaanvragers een accountantsverklaring zouden moeten afgeven.

Het college wil de informatie over subsidiemogelijkheden ook verbeteren. Mogelijkheden zijn een digitale subsidie-infotheek te starten en het vereenvoudigen van aanvraagprocedures.

Uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat administratieve lasten grotendeels worden veroorzaakt door regelgeving van het Rijk. De adminstratieve lasten voor bedrijven bedragen bijvoorbeeld € 219 miljoen euro per jaar. Hiervan is echter 91% niet of beperkt te beïnvloeden door provincies omdat het om landelijke regels gaat. GS laten nu onderzoeken hoe het staat met de administratieve lasten die voortkomen uit provinciale verordeningen en dus inzicht geven in de Friese situatie.

Gedeputeerde Ploeg is tevreden met het voorlopige resultaat: “Dit zijn bemoedigende resultaten. Als provincie kunnen we nog veel winst behalen op onze dienstverlening. We willen aanmoedigen en niet ontmoedigen en hiermee gaan we de goede kant op�.
Provincie:
Tag(s):