woensdag, 16. februari 2005 - 18:41

Provincie wijst foerageergebieden aan

Flevoland

De provincie Flevoland gaat twee nieuwe foerageergebieden voor overwinterende ganzen en smienten aanwijzen en opnemen in het Gebiedsplan voor Agrarisch Natuurbeheer. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Het ministerie heeft bepaald dat in Flevoland voor een totaal van 2271 hectare foerageergebieden voor ganzen moeten komen. Daarheen kunnen ganzen worden verdreven die schade aanrichten aan landbouwpercelen.

Afgelopen zomer al wees de provincie 1000 hectare in de Oostvaardersplassen aan als ganzenfoerageergebied. In nauwe samenspraak met twee agrarische natuurverenigingen zijn nu twee andere gebieden gevonden waar overwinterende ganzen kunnen worden opgevangen. Die twee foerageerterreinen komen op een deel van de percelen van boeren die zijn aangesloten bij de agrarische natuurverenigingen ‘Kop van de NOP’ en ‘Rivierduin’. Daardoor komt er een foerageergebied in Oostelijk Flevoland bij en een in de Noordoostpolder, met een totaal van 1271 hectare. De derde agrarische natuurvereniging in Flevoland, ‘Zwartemeerdijk’, heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn.

De betekenis van de foerageergebieden is dat ganzen en smienten volledig beschermd zijn en met rust gelaten moeten worden. De boeren krijgen daarvoor een beheersvergoeding, die hoger is naarmate de boer een grotere inspanning moet leveren. Buiten deze gebieden mogen de kol- en grauwe ganzen en smienten van schadegevoelige percelen worden verjaagd, zonodig ondersteund met beperkt afschot. Hiervoor zal de provincie dan een ontheffing ex artikel 68 van de Flora- en Faunawet verlenen.
Provincie:
Tag(s):