donderdag, 29. september 2005 - 17:06

Rampenbestrijding Zuidoost-Brabant positief beoordeeld

Eindhoven

De operationele diensten in de regio Zuidoost-Brabant geven deskundig, professioneel en gedreven vorm aan de organisatie van de rampenbestrijding. Dit concludeert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, na een inventarisatie in de maanden oktober en november 2004.

De IOOV trekt in haar rapport conclusies over drie aspecten van voorbereiding in het proces van de rampenbestrijding. Het eerste aspect, functioneren van de operationele hoofdstructuur, is voldoende voorbereid.
Op de overige aspecten, bedrijfszekere verwerking van meldingen en alarmering op de meldkamer bij acute rampen en informatiemanagement, zijn verbeteringen nodig, gewenst of noodzakelijk.

Verbeteringen
De hulpdiensten erkennen de verbeteringen die nodig zijn. Daar zijn acties voor uitgewerkt, die nu opgepakt moeten worden.
De acties zijn vooral gericht op een snelle alarmering en opschaling. Daarnaast moet de juiste (operationele) informatie, van de drie hulpdiensten, tijdig op de juiste plaats terecht komen.

Doorlichting
De IOOV houdt in elke regio een Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR), om de landelijke kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren. De ADR richt zich op de voorwaarden die in de veiligheidsregio zijn geschapen om mogelijke rampen te kunnen voorkomen en te bestrijden; kortweg om mogelijke rampen te beheersen.
De inspectie bestudeert:

1. in welke mate de actuele rampenbestrijdingsprocessen zijn
voorbereid;
2. in welke mate rampen worden voorkomen;
3. hoe de aansturing van de organisatie is georganiseerd en
wat het verbeterpotentieel is.

Werkwijze
De totale doorlichting bestaat uit drie delen. In deel 1 inventariseert de inspectie de operationele hoofdstructuur van de rampenbestrijding en de opschaling daarvan. De voorbereiding moet goed zijn om de hele rampenbestrijdingsorganisatie tijdig en effectief te kunnen laten functioneren.
De inventarisatie bestond allereerst uit een studie van de beschikbare documenten. Ook werd de opschaling getest aan de hand van een casus op de meldkamer. Daarna zijn gesprekken gevoerd met sleutelfunctionarissen van de drie hulpdiensten.
Als de voorbereiding volgens het doorlichtingsteam voldoende is, volgt deel 2, de simulatie. Pas als de simulatie goed verloopt, worden de overige onderdelen / processen getoetst in deel 3.

Het rapport dat de IOOV nu heeft uitgebracht betreft deel 1. De verbeteringen zoals hierboven beschreven moeten geïmplementeerd zijn om deel te mogen nemen aan deel 2, de simulatie.
Provincie:
Tag(s):