vrijdag, 10. juni 2005 - 13:55

Regels voor verbranden van afval in de openlucht

Vanaf 1 juli van dit jaar gaan in Maastricht, Margraten, Eijsden, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Gulpen-Wittem en Vaals uniforme regels gelden voor het verbranden van afval in de openlucht. In Nederland is al geruime tijd een verbod van kracht voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen (bedrijven). Deze regeling verbiedt o.m. het verbranden van huishoudelijk afval en tuinafval. Voor enkele specifieke gevallen, zoals vreugdevuren en het verbranden van afval in het kader van de instandhouding van waardevolle cultuurlandschappen, kan ontheffing worden aangevraagd.

De 7 samenwerkende gemeenten vonden dat deze regeling teveel beperkingen oplegde en hebben daarom een speciale beleidsnotitie vastgesteld waarin wordt bepaald in welke gevallen en onder welke voorwaarden een ontheffing kan worden verleend. Zo is het begrip waardevol cultuurlandschap verruimd naar bijvoorbeeld van hoog- en laagstam-boom-gaarden, bossen, graften en meidoornhagen.
Voor het verbranden van snoei- en rooiafval hiervan, kan dus een ontheffing verleend worden.

In de nieuwe regeling is verder opgenomen dat, gemeten vanaf de brandplaats, een minimale afstand van 50 meter tot gebouwen respectievelijk 100 meter tot andere brand-gevoelige objecten moet worden aangehouden. Bij de aanvraag van de ontheffing dient de brandplaats dan ook duidelijk te worden aangegeven.

Dit beleid treedt per 1 juli 2005 in werking, waarbij de periode tot 1 januari 2006 zal worden beschouwd als een overgangs-periode. Reeds verleende ontheffingen blijven dan geldig tot uiterlijk 1 januari 2006 en elke nieuwe aanvraag om ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen in genoemde periode wordt apart beoordeeld. Vanaf 1 januari 2006 wordt de nieuwe regeling onverkort toegepast.

Overigens is er geen ontheffing nodig voor het aansteken van kaarsen, fakkels, terrashaarden, vuurkorven en dergelijke en het maken van vuur voor koken, bakken en braden.

Voorwaarde op basis van de APV is wel dat dit dat geen gevaar, overlast of hinder mag opleveren voor de omgeving.

De eerdergenoemde samenwerkende gemeentes organiseren rondom dit nieuwe beleid twee informatie-bijeenkomsten voor belanghebbenden en belangstellenden

-op 21 juni 2005 om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis van Sint Geertruid, Schoolstraat 11.

-op 22 juni 2005 om 20.00 uur in het Wielderhoes aan het Van Wachtendonckplein te Wijlre

Op deze avonden zal de regeling uitgebreid worden toegelicht en wordt er gelegenheid geboden tot het stellen van vragen.

© BON Bericht/foto Gemeente Gulpen-Wittem
Provincie:
Tag(s):