woensdag, 27. juli 2005 - 0:30

SNN kent 12,7 miljoen euro subsidie

Den Haag

Vanuit de bestuurscommissies Economische Zaken en Toerisme (EZT), Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit (SOM) en Landelijk Gebied (LG) van het SNN is ruim 12,7 miljoen euro subsidie toegekend aan verschillende projecten in Noord-Nederland. Dit in het kader van het Ruimtelijk-Economisch ontwikkelingsprogramma Kompas voor het Noorden. Het betreft onder meer de onderstaande projecten.

World Wide Commerce 3
Het project betreft het uitvoeren van een exportprogramma gericht op het bevorderen van de exportgerichtheid van het noordelijke bedrijfsleven, bestaande uit vier op elkaar afgestemde instrumenten te weten; internationale business to business, innovatie exportpromotie, internet + e-commerce en netwerking. Het project is een vervolg op de succesvolle projecten WWCOM 1 en 2. Bij de start van WWCOM 2 is de intentie uitgesproken voor WWCOM 3. De noordelijke Kamers van Koophandel hebben de afgelopen jaren een actief exportbeleid gevoerd. WWCOM 3 is daar een logisch gevolg van.
Het project ontvangt € 2.764.375,- aan Kompassubsidie.

Technologie Transfer en Bedrijvencontacten in Eems Dollard Regio (TTB)
Het belangrijkste doel van het project is de technische kennis die aanwezig is bij de vier hogescholen in het EDR-gebied via 48 grensoverschrijdende stage- en afstudeerplaatsen beschikbaar te stellen aan het MKB in de EDR. Technische MKB ondernemingen met een specifiek, technisch probleem kunnen dit probleem oplossen met behulp van de kennis van een Duitse of Nederlandse student, begeleid door docenten van deelnemende Duitse en Nederlandse hogescholen. Bij de stage of afstudeerprojecten zal van de drie actoren (docent, student en bedrijf) er in ieder geval één van de andere nationaliteit zijn. Het gaat dus in eerste instantie om kennistransfer. Tevens zal de tijdens de studie opgedane kennis in de regio behouden blijven doordat stageplaatsen vaak leiden tot een baan bij de onderneming waar stage is gelopen Daarnaast wordt via de ondernemersbijeenkomsten getracht de export te stimuleren.
Het project ontvangt € 144.600,- aan Kompassubsidie.

Ondernemerskompas II
Het project is het vervolg op het project “Ondernemerskompas� en betreft het door de drie noordelijke Kamers van Koophandel uitvoeren van additionele activiteiten voor (door)starters. Concreet bestaan de activiteiten uit het organiseren van beurzen en bijeenkomsten, het instellen van mentoren en het verzorgen van advies en begeleiding. De specifieke doelgroepen “technostarters, vrouwen en allochtonen� zijn niet uit de verf gekomen in het vorige project. Naar aanleiding van de evaluatie van “Ondernemerskompas� zullen enkele onderdelen, afhankelijk van de opgedane ervaring, uitgebreid, dan wel ingeperkt worden. Verder is het voorliggende vervolgproject op hoofdlijnen gelijk aan het voorgaande project.
Het project ontvangt € 773.500,- aan Kompassubsidie.

Sensor Connecting Technology
Het project betreft het opzetten van een Integrated Development Lab (IDL) dat bijzondere kennis en competenties op het terrein van draadloze communicatie en (optische) sensoren, waar Noord-Nederland over beschikt met partijen als ASTRON, TNO, SRON en de RUG, gaat bundelen.
De projectindiener verwacht dat er het komende decennium een data explosie zal plaatsvinden. Informatieoverdracht in de directe omgeving van mens en machine zal meer en meer draadloos gebeuren. Er bestaat een enorme marktpotentie voor draadloze zender-ontvanger systemen die zijn gekoppeld in een intelligent netwerk met de buitenwereld.
Het project ontvangt € 5.084.300,- aan Kompassubsidie.

Uitbouwen opleidingscentrum UMCG (skills lab)
Het project betreft het verder uitbouwen van de voorsprong die het UMCG heeft op de nationale markt van medische opleidingen door het realiseren van nieuwbouw voor het opleidingscentrum. Het UMCG heeft de ambitie om haar voorsprong als het opleidingscentrum voor Nederland verder uit te bouwen.
Het nieuwe skills lab dat drie keer zo groot wordt en nieuwe ruimtes technieken en simulatiemogelijkheden zal krijgen, biedt de mogelijkheid om de opleidingspoot van het UMCG en haar bijzondere functie in de Nederlandse gezondheidszorg verder uit te bouwen.
Het project ontvangt € 293.068,- aan Kompassubsidie.
Provincie:
Tag(s):