woensdag, 9. november 2005 - 10:53

Staatsbosbeheer en streekbewoners maken plan voor de Mieden

Staatsbosbeheer gaat samen met streekbewoners een inrichtingsplan voor haar natuurgebieden in het Miedengebied van noordoost Fryslân maken. Hiervoor is het project ‘Cultuurhistorie, mens en natuur’ opgezet. Doel van dit project is om gezamenlijk een plan te maken waarin de cultuurhistorische waarden van de Mieden sterk bepalend zijn voor de inrichting van het gebied. Tijdens een aantal bijeenkomsten kunnen streekbewoners kennis, ideeën en wensen uitwisselen die worden uitgewerkt tot een plan. Maandag 28 november houdt Staatsbosbeheer een informatieavond voor geïnteresseerden in Zalencentrum Old Dutch in Zwaagwesteinde (van 19.15 tot 22.00 uur). Het is de eerste keer in Fryslân dat Staatsbosbeheer in samenspraak met bewoners een dergelijk plan maakt.

Onder het motto ‘Praat mee over De Mieden!’ is iedereen welkom om aan dit project deel te nemen: dorpsbewoners, natuur- en landschapsliefhebbers, recreanten, boeren en andere belangstellenden. Samen met deskundigen kunnen zij zich buigen over vragen als: met welke cultuurhistorische elementen moeten we rekening houden in het gebied? Hoe kunnen we het verleden zichtbaar maken in het landschap?Wat voor ideeën en wensen zijn er op het gebied van natuur- en waterbeheer en recreatie-mogelijkheden? En welke vormen van medegebruik in het gebied zijn mogelijk? De natuurgebieden liggen in de Zwager-, de Drogehamster-, de IJzer-, de Twijzeler- en de Buitenpostermieden en in de polder Rohel.

Om meer kennis over het gebied te krijgen, is een paar maanden geleden begonnen met een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis, de invloed van de mens en de natuurwaarden van de Mieden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, de Fryske Akademy en Ecologisch Bureau Altenburg en Wymenga. Dit onderzoek wordt begin 2006 afgerond. De resultaten van het onderzoek dienen als inspiratiebron voor het plan en voor de bijeenkomsten met de streekbewoners. Tijdens de algemene informatiebijeenkomst op maandag 28 november worden de eerste resultaten bekendgemaakt. Ook legt Staatsbosbeheer dan uit hoe ze de streekbewoners bij het inrichtingsplan wil betrekken.

Veel bewoners voelen zich nauw met het landschap van hun woonomgeving betrokken. De belangstelling voor het historisch gegroeide karakter van veel gebieden neemt toe. Tot nu toe zijn ‘natuur’ en ‘landschap’ vaak nog gescheiden werelden. Met het project ‘Cultuurhistorie, mens en natuur’ wil Staatsbosbeheer deze kloof overbruggen en een inrichtingsplan maken waarin natuur, landschap én mens centraal staan. Het eindproduct zal worden aangeboden aan de landinrichtingscommissies. Staatsbosbeheer hoopt dat het plan dusdanig goed in elkaar steekt dat de landinrichtingscommissies het plan integraal zullen laten uitvoeren.

Voor meer informatie over het project en de informatieavond kunnen geïnteresseerden kijken op: www.miedenproject.nl.
Provincie:
Tag(s):