donderdag, 27. januari 2005 - 10:05

Strijden tegen ongeoorloofd verzuim

Harderwijk

De voorjaarsvakantie - dit jaar in de week van 7 tot en met 12 februari – wordt door veel ouders gebruikt om met het gezin de zon of de sneeuw op te zoeken. Juist bij deze vakantie krijgen schooldirecteuren veel verzoeken voor een dag eerder of een dag later extra verlof, vaak om filedrukte te vermijden.

De gemeente Harderwijk voert samen met de ISV-gemeenten (Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Zeewolde) een actief beleid om ongeoorloofd schoolverzuim, waaronder ook dit ‘luxeverzuim’, terug te dringen. Daarom hebben de leerplichtambtenaren van deze gemeenten alle scholen per brief gevraagd het verzuim rond de voorjaarsvakantie te melden. Ook indien er sprake is van een twijfelachtige ziekmelding kunnen de directeuren dat melden aan de leerplichtambtenaren. Concluderen deze dat er sprake is van luxeverzuim, dan krijgen de ouders een procesverbaal.

Ouders en schooldirecties hebben zich te houden aan de regels van de Leerplichtwet. Die stelt klip en klaar dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. Hieronder die regels nog eens op een rij.

Vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet is vrij duidelijk als het gaat om vakantie of verlof onder schooltijd. Voor vakantie onder schooltijd kan alleen toestemming worden gegeven als u met uw kind(eren) tijdens de schoolvakanties (en dat zijn 13 weken per jaar) niet op vakantie kunt gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan seizoengebonden arbeid. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven zodat u toch een gezinsvakantie kunt hebben. Ook hieraan zitten beperkingen: maximaal 10 schooldagen en niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

Verlof voor religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. U dient een aanvraag voor verlof minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school in te dienen.

Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden
Voor bepaalde ‘andere gewichtige omstandigheden’ kan vrij worden gevraagd. Deze omstandigheden moeten liggen buiten de wil van de ouders of de leerling. Denk hierbij aan verhuizing van het gezin, het huwelijk of de ernstige ziekte of het overlijden van bloed- of aanverwanten, de viering van een 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5 – 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Géén extra verlof voor…
De volgende situaties vormen géén gewichtige omstandigheden. Er is sprake van luxeverzuim en u bent strafbaar bij schoolverzuim om een van deze redenen:
- familiebezoek in het buitenland;
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
- verlof voor een kind omdat de andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Dit zijn allemaal géén redenen voor extra verlof. Meent u extra verlof te moeten hebben, neem dan altijd tijdig tevoren contact op met de directeur van de school of met de Leerplichtambtenaar van de gemeente, tel 411283.
Provincie:
Tag(s):