donderdag, 15. december 2005 - 13:54

Veilig vervoer van gevaarlijke stoffen in Zeeland

De provincie Zeeland heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat een nieuwe inventarisatie van het wegtransport uitgevoerd, omdat de beschikbare gegevens van het wegtransport uit 1995 stammen. Op totaal 14 telpunten zijn de vervoersstromen geregistreerd in de periode van 25 oktober tot 10 november 2005. De vastgestelde hoeveelheid transporten is getoetst aan de wettelijke risiconormen, het zogenaamde Plaatsgebonden risico en Groepsrisico.

Gebleken is dat op géén van de beschouwde wegvakken het plaatsgebonden risico en het groepsrisico de norm overschrijdt. Het berekende groepsrisico blijft ruim onder de oriëntatiewaarde.

In 2004 is door de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten het externe veiligheid programma ‘Risico’s InZicht’ opgesteld om daarmee het nieuwe externe veiligheidsbeleid te versterken en uit te voeren. Onderdeel van dat programma is het project ‘Inventarisatie van transportrisico’s in Zeeland’. Inzicht in de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen is samen met het inzicht in de stationaire risicobronnen een basisvoorwaarde om EV-beleid te kunnen ontwikkelen en uit te voeren.

De vervoersintensiteit van gevaarlijke stoffen over de weg op de belangrijkste toe- en afvoerwegen in Zeeland zijn door automatische videoregistraties gedurende 1 volle week (7x24 uur) verkregen.

Het is de eerste keer dat deze methode wordt gebruikt. De resultaten zijn daarmee nauwkeuriger als in het verleden, maar blijven uiteraard gevoelig voor seizoensinvloeden.

Het transport van gevaarlijke stoffen bestaat met name uit brandbare vloeistoffen, zoals dieselolie en benzine en brand-bare tot vloeistof verdichte gassen zoals propaan en LPG. Toxische stoffen worden in Zeeland vrijwel niet vervoerd. De hoeveelheid transporten variëren enorm per telpunt.

Om een indruk te krijgen om hoeveel transportbewegingen het gaat: op de rijksweg A58 ter hoogte van Rilland passeren per jaar ca. 8.300 vrachtwagens met brandbare vloeistoffen. Op het wegvak N57 ter hoogte van de Veersegatdam zijn dat er 4.000, terwijl op de N60 tussen Terneuzen en Westdorpe dit er 400 zijn. Dezelfde verhouding geldt voor het vervoer van tot vloeistof verdichte gassen zoals LPG en propaan: 2.500 ter hoogte van Rilland en circa 250 voor de N57 en N60.

Vermeldenswaard is de geconstateerde discipline van vervoerders met o.a. LPG om de Vlaketunnel te mijden en de routering gevaarlijke stoffen te volgen over de Vlakebrug.
Verder is af te leiden dat circa 70 % van het transport van gevaarlijke stoffen op weekdagen plaatsvindt tussen 08.00 en 18.30 uur. In het weekend is het transport minder dan de helft van een weekdag.
Provincie:
Tag(s):