woensdag, 22. juni 2005 - 14:09

Verkeer & Waterstaat 'Beter geregeld'

Den Haag

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is flink op weg met het terugdringen van onnodige regelgeving voor het bedrijfsleven. Alle beleidsterreinen worden doorgelicht aan de hand van dezelfde visie. Op een aantal gebieden heeft dit al geleid tot concrete veranderingen, aldus minister Karla Peijs in een brief die ze woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zo is het oude Schepenbesluit met 130 regelingen en bijna 1500 artikelen op dit moment teruggebracht naar 28 regelingen en 450 artikelen.
Deze aantallen worden zelfs nog minder als de vernieuwing van het besluit later dit jaar helemaal klaar is. De administratieve lastendruk is dankzij deze opschoonactie gereduceerd met maar liefst 65 procent.

Het schrappen van onnodige regels is meer dan louter een wetstechnische operatie, aldus de minister. Er moet worden nagedacht over een aantal principiële vragen: wat is hier de taak van de overheid, is hier regelgeving nodig of kan het ook anders? En, als er dan toch regels nodig zijn, kunnen die dan zo worden toegepast zonder dat ze extra administratief werk opleveren voor ondernemers.

De vereenvoudigde regelgeving mag evenmin leiden tot meer dan de noodzakelijke inspecties.
De antwoorden op al die vragen heeft bij Verkeer en Waterstaat geleid tot de sturingsvisie Beter Geregeld. Deze vormt de maatstaf voor alle regelgeving die nu op het ministerie wordt voorbereid en bij het doorlichten van de bestaande regelgeving.

De Kamerbrief geeft een tussenstand van de doorlichtingsacties op de terreinen Zeevaart, Luchtvaart en Water. Die hebben inmiddels geleid tot een aantal concrete veranderingen. De tweede ronde is inmiddels in gang gezet op de beleidsgebieden Personenvervoer, Binnenvaart en Infrastructuur.

De eerste doorlichtingactie heeft een aantal ’universele’ kenmerken opgeleverd voor het volledige beleidsterrein van Verkeer en Waterstaat:
· Omdat regelgeving steeds meer in Europees en zelfs mondiaal verband tot stand komt, zullen de bewindslieden hun inzet nog meer richten op de beïnvloeding daarvan in een vroeger stadium
· Het omzetten van internationale regelgeving naar nationale regelgeving leidt vaak tot onnodig uitgebreide en ontoegankelijke regels. Oplossing is om die omzetting waar dat kan niet meer te maken, maar te verwijzen naar de internationale regels.
· Het inzetten van moderne informatietechnologie om de toegankelijkheid van de regelgeving te verbeteren. De door de Inspectie Verkeer en Waterstaat ontwikkelde informatiesysteem Ship-Check is daar een goed voorbeeld van.
· Binnen VenW is de procesgang voor wet-en regelgeving strakker geregeld. Daarin is ook geregeld dat de minister advies kan vragen aan een toetscommissie van niet rechtstreeks betrokken, kritische denkers.
Provincie:
Tag(s):