vrijdag, 15. april 2005 - 22:11

Verkeerd inzamelen huisvuil oorzaak zwerfafval

Den Haag

Uit onderzoek van de Stichting Nederland Schoon blijkt dat door het verkeerd inzamelen van huishoudelijk afval in 30% van de gevallen zwerfafval ontstaat. Bovendien blijft na het vegen nog 50% van het zwerfafval achter, doordat het vast is komen te zitten of is weggewaaid in bijvoorbeeld openbaar groen of achterblijft in fietsenstallingen. Het onderzoek naar de oorzaken van zwerfafval heeft een half jaar in beslag genomen en is in samenwerking met 7 gemeenten, verspreid over Nederland, uitgevoerd door Ingenieursbureau Tauw uit Deventer.

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat zwerfafval niet alleen wordt veroorzaakt door passanten die troep op straat gooien. Passanten zijn de afgelopen jaren de belangrijkste doelgroep geweest in de aanpak van zwerfafval. Dat heeft al geleid tot een reductie van 28% van het zwerfafval (Oranjewoud, 2004). In het Deelconvenant Zwerfafval, een afspraak tussen het bedrijfsleven en de overheid die in 2002 is gemaakt, staat dat er eind 2005 een reductie moet zijn opgetreden van 45 % door gezamenlijke inspanning van de partijen. Daarbij is het weggooigedrag van de burger het uitgangspunt geweest. Nu blijkt dat er meer oplossingen voor de reductie van zwerfafval zijn dan alleen het benaderen van de passant. Door een betere infrastructuur, optimalisering van de inzamel- en veegregimes van gemeenten en een nauwere samenwerking tussen de betrokken partijen is meer winst te behalen.

NederlandSchoon pleit er dan ook voor de zwerfafvaldiscussie te verbreden en los te koppelen van alleen verpakkingen. Zwerfafval moet een onderdeel zijn van de aanpak van de kwaliteit van de openbare ruimte en de behoefte van iedere Nederlander aan een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.
Provincie:
Tag(s):