dinsdag, 5. juli 2005 - 9:12

Vrijwilligerstekort

Den Haag

Bijna twee op de vijf onderzochte organisaties geven aan dat er bij hen een tekort aan vrijwilligers bestaat. Het sterkst wordt dit tekort gevoeld in organisaties op het terrein van de zorg en de hulpverlening (bijna de helft) gevolgd door het sociaal-cultureel werk en de levensbeschouwelijke organisaties zo blijkt uit een onderzoek van het SCP (sociaal en Cultureel Planbureau).

Van de organisaties in de sector sport en recreatie geeft ruim eenderde aan dat men over onvoldoende vrijwilligers beschikt. Uit eerder onderzoek van NOC*NSF kwam naar voren dat het vooral de sportverenigingen met veel jeugdleden zijn die een tekort aan vrijwilligers hebben.

Het tekort aan vrijwilligers wordt in ieder geval niet veroorzaakt door het feit dat vrijwilligers slechts korte tijd bij een organisatie werkzaam zijn. Integendeel, uit het onderzoek komt naar voren dat bijna twee op de vijf vrijwilligers vijf tot tien jaar voor één en dezelfde organisatie werkzaam zijn, terwijl een derde van de vrijwilligers twee tot vijf jaar aan een organisatie verbonden is.

Gemiddeld de helft van alle organisaties heeft wel problemen met de werving van vrijwilligers voor bestuursfuncties of meer behoefte te hebben aan specifieke typen vrijwilligers. Zo geeft de sector ‘zorg of hulpverlening’ aan dat men daar behoefte heeft aan meer mannelijke vrijwilligers tussen de 30 en 50 jaar en in iets mindere mate aan meer allochtone vrijwilligers.
Categorie:
Tag(s):