donderdag, 17. november 2005 - 1:00

Waddenfonds investeert in concrete projecten

Leeuwarden

In Leeuwarden kwamen maandag 14 november 250 bestuurders, beleidsmakers en belanghebbenden samen om er te spreken over het Waddenfonds. De centrale vraag was die naar het resultaat dat in twintig jaar tijd met het beschikbare geld bereikt moet worden. Roel Cazemier, voorzitter van de Raad voor de Wadden, was daar in zijn welkomstwoord zeer helder over. De ecologische kwaliteit van de Waddenzee is in één generatie tijd dramatisch verslechterd.

Het is dus ook een unieke verantwoordelijkheid voor diezelfde generatie om de instandhouding van de ecologische waarde te garanderen. De instelling van het Waddenfonds vindt Cazemier een historisch besluit. Daarmee is de tijd van discussiëren voorbij en die van handelen aangebroken. De eerste projecten kunnen in principe in 2007 van start.

Cazemier bevond zich met zijn oproep om te gaan handelen in goed gezelschap. Ook minister Dekker riep op om concreet aan de slag te gaan. Criticasters van het Waddenfonds vragen soms aandacht voor de omvang van het fonds en de verdeling daarvan.

Volgens Dekker moeten ze niet daar aandacht voor vragen, maar juist zelf de handen uit de mouwen steken. Kom met stevige projecten die een goede bestemming van het totale fonds garanderen, zo luidt haar devies. Mocht dan als nog het signaal komen dat het budget ontoereikend zou zijn, dan kan dat volgens haar onderwerp zijn van de tussentijdse evaluatie.

Diezelfde 'hands-on' mentaliteit sprak ook uit de bijdragen van anderen aan het symposium en doordesemde de inhoud van het dagprogramma. Daarmee kwam men wellicht niet tot verrassende resultaten, maar droeg de ontmoeting wel bij aan het uitwisselen van ideeën en het verhelderen van (gemeenschappelijke) belangen. Cazemier kon de dag dan ook afsluiten met een gevoel van wenkend perspectief: de wil om er met elkaar de schouders onder te zetten is levensgroot aanwezig. De eerste projecten kunnen al vanaf 2007 uitgevoerd worden.

Ook het begrip 'samenwerking' kreeg in de discussies de nodige aandacht. Directeur De Graeff van Vereniging Natuurmonumenten gaf aan dat de behoedzame dans tussen economie en ecologie nu gevolgd moet worden door concrete projecten. Hij bevestigde nog eens dat ook voor de natuurbeheerders geldt dat het gebied voor economische ontwikkeling niet op slot moet.

Succes schuilt wat hem betreft in een zorgvuldige procedure, die economie versterkt en ecologie beschermt. Gerrit Ybema, die voorzitter is van het Adviescollege voor de Markt sloot zich daar bij aan. Hij riep verder nog op om niet langer te kissebissen over vormen van bestuurlijke organisatie, maar de huidige situatie te nemen als vertrekpunt. De mogelijkheden van cofinanciering zijn volgens hem groot, dus deed ook hij richting aanwezigen een nadrukkelijk appél om met projecten te komen.

Secretaris Van Balsfoort van de Productschap Vis benadrukte voor succes nog het belang van een goede samenwerking en afstemming met de natuurorganisaties. Hij voorziet daarin een risico buiten de vergaderzaal om: met elkaar aan tafel tot gezamenlijke ambities komen, maar elkaar in de uitvoering bij de rechter ontmoeten. Voor het reguleren en ordenen van die samenwerking voorziet de Groningse vertegenwoordiger Keurentjes van LTO-Noord een zorg als het gaat om de bureaucratische werkvormen die daar voor nodig kunnen zijn. Hij riep nog eens met nadruk op tot het investeren in projecten, in plaats van in structuren en adviezen om de samenwerking te kunnen borgen.
Provincie:
Tag(s):