vrijdag, 21. oktober 2005 - 18:16

Wenjen yn lytse doarpen

Dorpen moeten in hun woonplannen meer inspelen op de kwaliteit van de omgeving. Een woonvisie als onderdeel van toekomstvisies van dorpen kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit het pilotproject Wenjen yn Lytse doarpen, dat de Feriening Lytse doarpen (FLD) in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd. Vijf dorpen: Poppenwier, Tersoal, Siegerswoude, Oudwoude en Tzum zijn begeleid bij de realisatie van woonwensen voor specifieke doelgroepen als starters en senioren. Het blijkt dat niet alleen de ruimtelijke cultuurhistorie van dorpen zeer divers is, maar ook de sociale aspecten verschillen sterk.

Gedeputeerde Anita Andriesen kreeg de resultaten overhandigd: ‘De ervaringen van de pilots zullen wat mij betreft een plek krijgen in het provinciale beleid, in de eerste plaats beleidsmatig in het nieuwe streekplan zelf en daarnaast in het uitvoeringsprogramma van het streekplan. Het gaat echter niet alleen over ruimtelijk beleid of over woonbeleid. Uiteindelijk gaat het over leefbaarheid, over karakteristieken van dorpen, het bewaren van rust en ruimte in samenhang met vitaliteit. Samen met betrokken partijen zullen we de uitvoeringsmogelijkheden nog verder uitwerken’.

Voor drie van de vijf projecten zijn de procedures voor bestemmingsplanwijzigingen al gestart. Vanaf 2006 start de uitvoering van deze plannen in Poppenwier, Tersoal en Oudwoude. De gemeenten en woningcorporaties werken hier aan mee. Voor Tzum wordt op korte termijn de woonvisie vastgesteld. Siegerswoude wilde graag in een voormalige boerderij een aantal betaalbare wooneenheden voor senioren te creëren. Dit plan blijkt op dit moment niet haalbaar. De kosten van verwerving, sloop of verbouw bleken te hoog om op een kleine schaal seniorenwoningen te creëren. Het beperkte aanbod van buiten bedrijf zijnde boerderijen in Siegerswoude heeft daarbij een rol gespeeld. De vijf dorpen zijn geselecteerd vanwege hun eigen ideeën. De dorpen zijn door de FLD intensief begeleid in het proces om hun woonwensen te realiseren en aanwezige knelpunten op te lossen.

In Tzum wordt relatief veel gebouwd in een korte tijd en vooral in de vrije sector. Voor dorpsbelang Tzum reden om aandacht te vragen voor de minder draagkrachtige bewoners en voor een betere fasering van woningbouw. In Tzum is in overleg met gemeente en woningcorporaties een woonvisie opgesteld die de komende jaren als leidraad moet dienen voor nieuwe ontwikkelingen.

In Tersoal en Poppenwier worden in 2006 in totaal 18 woningen gebouwd. Tersoal heeft 12 woningen toegewezen gekregen omdat daar de doorstroming van huur- naar koopwoningen stokt. Dorpsbelang Poppenwier zag door gezinsverdunning en samenvoeging van woningen het inwonertal gestaag dalen. Extra woningen vinden zij noodzakelijk om het verenigingsleven op peil te houden en Poppenwiersters de mogelijkheid te bieden om in eigen dorp te kunnen blijven wonen. Het feit dat ook een aantal huurwoningen wordt gebouwd is een primeur voor het dorp.

In Oudwoude komt een klein uitbreidingsplan in combinatie met de herstructurering van 12 voormalige seniorenwoningen. Dit biedt ruimte voor een mix van moderne seniorenwoningen, starterswoningen en vrije sectorwoningen, zodat verschillende groepen in het dorp de mogelijkheid krijgen om in het eigen dorp te blijven wonen. ©BON/foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):