woensdag, 21. december 2005 - 11:49

Zeeland als laboratorium voor kustverdediging

Gedeputeerde Thijs Kramer van de provincie Zeeland nodigde staatssecretaris Schultz van Haegen uit met Zeeland mee te denken en afspraken te maken over innovatieve vormen van kustverdediging gekoppeld aan te realiseren natuurprojecten langs de Westerschelde. Kramer deed dit na officiële ondertekening van vier nieuwe Scheldeverdragen door de Vlaamse en Nederlandse regering.

Pilots met innovatieve vormen van kustverdediging passen binnen het beleid van de provincie Zeeland. Met de Delta-werken is Zeeland momenteel al de etalage van Nederland op het gebied van watermanagement. Volgens het dagelijks provinciebestuur is het tijd daar nieuwe vormen van kustverdediging aan toe te voegen. Met de uitnodiging van Kramer geeft de provincie aan laboratorium te willen zijn voor kustprojecten.

De provincie Zeeland is tevreden met de onderhandelings-resultaten. Ondertekening van de Scheldeverdragen biedt Zeeland kansen voor ontwikkeling op diverse vlakken.

Zeeland is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige partner in het integrale Scheldedossier. Dat krijgt nu z’n beslag door nauwe betrokkenheid in zowel bestuurlijk overleg met landelijke bewindslieden als in diverse ambtelijke overleg-vormen. Dit past bij de verantwoordelijkheid die de provincie op zich heeft genomen met de regierol voor de ontwikkeling van nieuwe natuur langs de Westerschelde.

Natuurontwikkeling kan gecombineerd worden met regionale ontwikkeling op verschillende manieren: natuur als aan-trekkelijk element in een ‘stedelijke’ woonomgeving, natuur als buffer rondom industrie of natuur als stimulans voor recreatie en toerisme. Uiteraard wordt er ook natuur aangelegd die puur is bedoeld ter versterking van de kernkwaliteiten van de Zeeuwse natuur.

Een gevoelig punt is het leveren van grond voor de aan te leggen estuariene natuur. De provincie zal zich tot het uiterste inspannen om dit op basis van vrijwilligheid te realiseren.

Op dit moment wordt onderzocht welke polders geschikt zijn voor het aanleggen van zilte, natte natuur. Het zoekgebied is in deze fase heel breed. Dat betekent dat nog geen indicatie gegeven kan worden van de polders waar de nieuwe natuur straks echt wordt aangelegd.

Naast de prominentere rol van Zeeland en behaalde resultaten gekoppeld aan het natuurpakket, is winst behaald op de gebieden veiligheid en infrastructuur.

Samenhangend beheer van de veiligheid op en rond het water is voor de inwoners van Zeeland van primair belang. Daarbij bieden de verdragen ruimte, ook letterlijk, om meer beheers-matig om te gaan met de verkeersstroom op de Westerschelde.

Met het feit dat de rivier een economische én ecologische levensader is, heeft Zeeland zichzelf nog eens extra op de politieke en economische agenda gezet van Nederland, Vlaanderen en Europa. Met de ondertekening van de vier nieuwe Scheldeverdragen is een belangrijke stap gezet. Maar er moet in de toekomst nog heel veel gebeuren. De provincie Zeeland wil hierin een nadrukkelijke rol spelen.
Provincie:
Tag(s):