vrijdag, 9. december 2005 - 22:38

Zorgen over schaarste op de arbeidsmarkt

Den Haag

Het kabinet wil voorkomen dat de schaarste op de arbeidsmarkt die over enkele jaren wordt verwacht, zal leiden tot concurrentie om arbeid tussen de collectieve en de marktsector en daarmee tot sterk stijgende lonen. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de SER om advies te vragen over maatregelen om het aanbod aan arbeid optimaal te verdelen over de collectieve en de marktsector. Het gaat hierbij onder meer om maatregelen op het terrein van productiviteit, scholing en arbeidsvoorwaarden. De SER zal voor 1 juni 2006 advies uitbrengen.

Het kabinet voorziet op afzienbare tijd structurele krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Doordat een belangrijk deel van de overheidswerknemers de pensioengerechtigde leeftijd nadert, zal de behoefte aan vervangend personeel sterk stijgen. Als de economische groei aantrekt, gaat ook de marktsector meer personeel werven. De verwachting is dat de vraag sneller zal stijgen dan het aanbod, vooral bij hoger opgeleiden. Ook de sectoren zorg en welzijn zullen een steeds groter beroep op de arbeidsmarkt doen.

De verwachte knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen druk leggen op de gehele economie door een opwaartse druk op de loonkosten voor alle werkgevers. Ook een situatie van moeilijk of onvervulbare vacatures kan leiden tot een minder dan optimaal functionerende economie. Het kabinet wil met de genoemde maatregelen bereiken dat het schaarse aanbod van arbeid optimaal wordt verdeeld over alle vragers naar arbeid, waarbij zowel het productieniveau bij de overheid als in de marktsector op een aanvaardbaar niveau blijft.
Categorie:
Tag(s):