zondag, 8. januari 2006 - 12:47

Plan voor inrichting en beheer duingebied De Banken

Hoek van Holland

Het duingebied De Banken tussen Ter Heijde en Slag Vluchtenburg, ten noorden van Hoek van Holland is een uniek gebied dat om specifiek natuurbeheer vraagt. Daarom is door het Hoogheemraadschap van Delfland, eigenaar en beheerder van het gebied, samen met anderen een Inrichting- en Beheerplan opgesteld. In het plan zijn de maatregelen opgenomen die nodig zijn om de natuur in De Banken te herstellen en op te waarderen.

Op donderdag 5 januari 2006 heeft de Stuurgroep De Banken ingestemd met dit plan voor het duingebied. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap van Delfland, Stichting Duinbehoud, het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente Westland.

Duingebied De Banken is in totaal zo’n 90 ha groot en een belangrijk foerageergebied voor trekvogels. Het gebied is voor de verspreiding van zaden van grassoorten en plantjes een ‘stepping stone’ tussen de natuur op de Zuid-Hollandse eilanden en natuurgebied Meijendel.

In de zomer en het najaar van 2005 is veldonderzoek gedaan om de huidige kwaliteiten van het gebied, maar ook de knelpunten, goed in beeld te brengen. Op basis van dat onderzoek is nu voor De Banken een toekomstvisie opgesteld.
In de moerassen en plassen aan de westkant van de valleien worden de inrichting en het beheer vooral gericht op waardevolle moeras- en watervogels. De huidige smalle rietzoom wordt verbreed door een raster te verplaatsen; het riet kan dan niet meer door het vee worden afgegraasd. In de natte graslanden worden vroegere natte duinvalleivegetaties hersteld. Niet alleen vanwege de hoge natuurwaarden in het gebied zelf, maar ook vanwege de cruciale functie als ‘stapsteen’ tussen andere belangrijke natuurgebieden
In de tweede zeereep wordt het beheer gericht op ontwikkeling van soortenrijke droge duingraslanden.

Ook hier is de functie als verbinding tussen duingebieden ten noorden en ten zuiden van De Banken belangrijk voor allerlei soorten, zoals de zandhagedis. Het dynamisch beheer van de zeereep wordt zo mogelijk versterkt.

Het natuurbeheer in Duingebied De Bankn wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland zelf ter hand genomen.
Hoogheemraad Tineke Ruijgh: “Delfland spant zich in om watergebonden natuur tot z’n recht te laten komen, in heel Delfland en in het bijzonder in ‘De Banken’. Natuurlijk doen we dat in goede samenwerking met de gemeente en experts op het gebied van natuurbeheer.�

Wethouder Ewald van Vliet van Westland is blij met de aanpak: “Het Westland kent weinig echte natuurgebieden. Voor ons is de duinstreek dan ook een kostbaar gebied, waarin unieke planten en dieren worden aangetroffen. Daarom is de verbetering van de natuurkwaliteit van grote waarde voor onze streek.�
Provincie:
Tag(s):