maandag, 9. januari 2006 - 16:46

Positief advies commissie MER glastuinbouwgebied

Terneuzen

Het milieu-effectrapport (MER) over het glastuinbouwgebied Kanaalzone in Terneuzen is positief beoordeeld door de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.). Deze onafhankelijke commissie, gevestigd in Utrecht, beoordeelt alle MER-procedures die in Nederland spelen. De Commissie vindt dat de essentiële informatie in de MER voor het glastuinbouwgebied Kanaalzone aanwezig is en geeft daarom een positief toetsingsadvies.

In een tussentijds overleg heeft de Commissie een aantal vragen aan de gemeente gesteld. De gemeente heeft daarop de Commissie verzocht haar toetsingsadvies op te schorten om de initiatiefnemer Zeeland Seaports in de gelegenheid te stellen de benodigde aanvullende informatie op het MER te verzamelen.

Conform het advies van de Commissie zal deze aanvullende notitie op het MER gelijktijdig met de bekend-making van het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De Commissie heeft het MER in samenhang met de aanvullende notitie beoordeeld.

De Commissie gaat in het toetsingsadvies ook in op een aantal specifieke zaken. Zo beveelt zij ten aanzien van het aspect water aan om bij de verdere besluitvorming rekening te houden met een aantal kanttekeningen die ze heeft geplaatst met betrekking tot de afvalwaterbehandeling.

Ten behoeve van de verdere planuitwerking beveelt de Commissie aan om voor verschillende energiesysteemvarianten het totaal aan benodigde primaire (fossiele) energie per jaar accuraat en navolgbaar te bepalen om op basis hiervan een verantwoorde keuze te kunnen maken.

Tevens dient inzichtelijk te worden gemaakt hoe aan de doelstelling van 4% duurzame energie zal worden voldaan. Tenslotte beveelt de Commissie aan om in aansluiting op het binnenkort gereed te komen Actieplan Duisternis samen met de provincie Zeeland referentie- en richtwaarden vast te stellen met een bijhorend maatregelenpakket waaraan dit glastuinbouwproject in het buitengebied moet voldoen.

In een nog op te stellen antwoordnota krijgt iedereen die zienswijzen over het MER heeft ingediend antwoord op zijn of haar vragen. Tevens zal in deze antwoordnota worden aangegeven hoe de gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports met de adviezen en aanbevelingen van de Commissie voor de m.e.r. zullen omgaan. Deze antwoordnota zal medio 2006, gelijktijdig met de bekendmaking van het ontwerp-bestemmingsplan, ter inzage worden gelegd.
Provincie:
Tag(s):