woensdag, 11. april 2007 - 10:34

60.000 ‘fleanende euro’s’

De provincie Fryslân stelt opnieuw de subsidieregeling ‘fleanende euro’s’ open. In totaal is € 60.000,- subsidie beschikbaar voor boeren die nesten en jonge vogels van grutto en tureluur op grasland extra bescherming willen bieden.

De grote mate van vrijheid van boeren om zelf te bepalen waar op het perceel gras langer blijft staan voor de jonge vogels spreekt aan, aldus gedeputeerde Anita Andriesen. ‘Een werkbare regeling voor boeren en vogelwachters helpt mee om weidevogels op een goede manier te beschermen.’

De regeling is ten opzichte van vorig jaar nog beter afgestemd op het agrarische gebruik van grasland. Zo kan de vluchtstrook nu ook op het aangrenzende perceel liggen, onder voorwaarde dat de ligging duidelijk op kaart wordt aangegeven en er voor de kuikens geen barrières zijn om zich naar het betreffende perceel te verplaatsen.

Om subsidie aan te vragen moeten er minimaal vijf gruttonesten op het bedrijf of een aantal bedrijven gezamenlijk aanwezig zijn. Wordt hieraan voldaan dan komen ook nesten van de tureluur in aanmerking. Meedoen betekent dat er per nest op een oppervlakte van 800 m² maatregelen genomen moeten worden om het nest en de jongen te beschermen. Rondom het nest moet 50 m² gras blijven staan tot het nest is uitgekomen en de jongen deze strook hebben verlaten.

Boer en nazorger bepalen naar eigen inzicht op welke plek tot 15 juni op hetzelfde of aangrenzende perceel het overige gras blijft staan. Deze zogenaamde vluchtstrook biedt voedsel en bescherming aan de jonge vogels. Het gras dat tot 15 juni moet blijven staan groeit vooral op intensief gebruikte percelen heel snel, waardoor het gras ‘platslaat’. Dit is voor zowel agrariërs als weidevogels ongunstig. Daarom mogen boeren bij de tweede maaisnede de vluchtstrook maaien en verplaatsen naar een nieuwe plek op het perceel.
Provincie:
Tag(s):