vrijdag, 17. augustus 2007 - 17:39

Aanleg geluidswal Oranjewoud/Oudeschoot

Heerenveen

Bij Oranjewoud/Oudeschoot wordt langs de A32 een geluidswal aangelegd. Aanleiding hiervoor zijn klachten van inwoners van Oranjewoud – verenigd in de Stichting geluidsoverlast Oranjewoud - over geluidshinder. Rijkswaterstaat constateerde dat er inderdaad sprake is van een flinke geluidsbelasting. Er bleek echter geen wettelijke basis te zijn om geluidsbeperkende maatregelen te nemen. Rijkswaterstaat nam wel het initiatief om alle betrokkenen bij elkaar te roepen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Uit dat overleg kwam een redelijk unieke oplossing waarbij een aannemer kosteloos op een stuk grond van Staatsbosbeheer bereid was een geluidswal aan te leggen.


Naast Rijkswaterstaat en de gemeente Heerenveen zijn ook Staatsbosbeheer, de Stichting Geluidsoverlast Oranjewoud en de fa. Van der Wiel in Drachten bij deze oplossing betrokken. Reden voor de fa. Van der Wiel om de geluidswal aan te leggen is dat deze zal bestaan uit lichtverontreinigde grond die nu niet tegen kosten hoeft te worden afgevoerd.

De geluidswal wordt gerealiseerd tussen het perceel Van Bienemalaan 17 te Oudeschoot (camping), en de fietstunnel Kon. Wilhelminaweg (van zuid naar noord geredeneerd). De wal wordt ongeveer 600 meter lang, 6 á 7 meter hoog met een inhoud van ongeveer 70.000 kuub grond. De wal wordt gemaakt van grond licht vervuilde grond (categorie 1). Deze grond vormt geen gevaar voor het milieu of de onderliggende bodem en wordt gebruikt in overeenstemming met de Wet bodembescherming. Na de aanleg van de geluidswal worden daarop weer bomen gepland.

Een geluidswal dempt/absorbeert het geluid en is natuurlijker dan een geluidsscherm. Een geluidswal is bovendien landschappelijk gezien fraaier en beter in te passen in het beboste gebied. Het gebied achter de geluidswal zal profiteren van een stillere omgeving. Daarnaast wordt het zicht op de A32 deels weggenomen vanaf de Van Bienemalaan.

Naar verwachting wordt na de vrijstellingsprocedure, in oktober/november van dit jaar, begonnen met de realisatie van de geluidswal. De uitvoering hiervan zal maximaal 12 maanden duren.
Provincie:
Tag(s):