donderdag, 12. juli 2007 - 16:52

Abortuscijfer onder allochtonen tien keer hoger

Amsterdam

Momenteel staan de discussies rondom overtijdbehandelingen en de vijf dagen bedenktijd voor een abortus weer volop in de belangstelling door de plannen van het kabinet Balkenende IV. Nederland behoort, ondanks de stijging die zich sinds het midden van de jaren negentig heeft voorgedaan, nog steeds tot de groep landen met het laagste abortuscijfer.

Zwitserland en onze buurlanden Duitsland en België behoren ook tot deze groep. In Oost-Europa (Roemenië, Bulgarije en Hongarije) zijn de abortuscijfers tot 5 keer zo hoog. Maar ook in Scandinavië en de Verenigde Staten worden veel vaker zwangerschappen afgebroken dan in Nederland.

Niet-westers allochtone vrouwen in Nederland laten vaker een zwangerschap afbreken dan autochtoon Nederlandse vrouwen. De abortuscijfers van met name Antilliaanse, Surinaamse, Afrikaanse en Midden- en Zuid-Amerikaanse vrouwen zijn gestegen in de periode 2001-2005. Terwijl in dezelfde periode het abortuscijfer van alle in Nederland wonende vrouwen ongeveer gelijk is gebleven (ongeveer 8,6 per 1.000 vrouwen van 15 tot 45 jaar). Het abortuscijfer van deze niet-westers allochtone vrouwen is negen à tien keer zo hoog als dat van autochtone Nederlanders.

Van de vier traditionele immigratiegroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) lopen Turkse en Marokkaanse vrouwen tot nu toe het laagste risico op het afbreken van een zwangerschap. Meer aandacht voor een anticonceptie-advies dat past bij de leefstijl en achtergrond van de vrouw is essentieel om ongewenste zwangerschappen en abortus te voorkómen, aldus de Rutgers Nisso Groep.

Naar aanleiding van de uitkomsten van een evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap heeft het ministerie van VWS verleden jaar opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de rol die de hulpverlening kan spelen bij het voorkómen van negatieve psychosociale gevolgen na een abortus. Dit onderzoek wordt momenteel door de Rutgers Nisso Groep uitgevoerd en zal in de loop van 2008 worden afgerond.
Categorie:
Tag(s):