zondag, 30. september 2007 - 8:01

Afspraken coalitieakkoord gemaakt

Amsterdam

De afdelingen PvdA, VVD en GroenLinks hebben overlegd over de situatie die was ontstaan na het vertrek van Anne Lize van der Stoel uit het dagelijks bestuur (17 september jl.) van stadsdeel centrum en de daarover eerder deze week (24 september jl.) vastgelopen besprekingen. Zij hebben het vertrouwen in elkaar hersteld om gezamenlijk het programakkoord 2006-2010 uit te voeren. De VVD zal zo spoedig mogelijk een nieuw lid van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelraad voorstellen. Dit werd vlak voor het weekend bekendgemaakt door de fracties van PvdA,GroenLinks en VVD.

Tussen partijen was onduidelijkheid ontstaan over de wenselijkheid en mogelijkheid het programakkkoord aan te scherpen en/of aan te vullen. PvdA, VVD en GroenLinks zijn het er over eens dat het behouden en verbeteren van het evenwicht tussen de functies wonen, werken en recreëren in het centrum een van de belangrijkste opgaven van het stadsdeel is. Mits in collegiale samenwerking gedragen en uitgevoerd menen zij dat hun coalitieakkoord daarvoor een goede waarborg kan zijn.

Zij hebben afspraken gemaakt om hun samenwerking te verbeteren. Die zijn er op gericht recht te doen zowel aan de gewenste eenheid om het akkoord uit te voeren als om elkaar én de andere partijen in de stadsdeelraad daarbij ruimte te geven voor een herkenbare eigen inbreng. Kort gezegd zullen PvdA en GroenLinks zich er in het bijzonder voor inspannen om gedrieën en dus met de VVD op te trekken, en zal de VVD zich er in het bijzonder voor inspannen om het akkoord in de volle breedte uit te dragen.

Aanscherpingen en/of aanvullingen van het coalitieakkoord, zoals met betrekking tot vijf nieuwe parkeergarages, de garageverordening en extra aanlegsteigers, zullen bij de behandeling van de begroting 2008 (in november 2007) en de zogeheten midterm-review (in maart 2008) in de stadsdeelraad aan de orde komen.
Provincie:
Tag(s):