woensdag, 24. oktober 2007 - 14:21

AID gaat gemedicineerd diervoerder controleren

Groningen

Dit najaar voert de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controles uit naar de samenstelling van gemedicineerd diervoeder en uitgeschreven attesten (recepten) door dierenartsen. Uit een gezamenlijk onderzoek van de AID en VWA in 2006, bleek 22% van de gecontroleerde attesten onjuist of onvolledig te zijn ingevuld.

De AID controleert onder meer de juistheid en volledigheid van uitgeschreven attesten. Zo wordt gekeken naar de voorgeschreven toedieningsduur, de dosering van het geneesmiddel en de wachttermijn, voordat overgegaan kan worden tot de slacht. Ook wordt nagegaan of het middel volgens de regels is voorgeschreven. Een zorgvuldige dosering en toepassing van diergeneesmiddelen in diervoeders zijn van belang om antibioticumresistentie en mogelijk risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen.

Controles vinden onaangekondigd plaats. Wanneer wordt geconstateerd dat attesten onjuist en/of onvolledig zijn uitgeschreven, kan proces-verbaal worden opgemaakt. Ook kunnen zaken ter beoordeling worden voorgelegd aan het Veterinair Tuchtcollege.

Uit het onderzoek van 2006 werden 868 attesten gecontroleerd bij 37 mengvoederbedrijven. In totaal werden 62 processen-verbaal en 32 schriftelijke waarschuwingen aangezegd. Daarnaast werden er 31 meldingen gedaan bij het Veterinair Tuchtcollege
Provincie:
Tag(s):