vrijdag, 27. april 2007 - 10:33

AIVD: radicalisering en polarisatie zetten door

Rijswijk

De dreiging vanuit 'home-grown' jihadistisch terrorisme is verminderd aanwezig. Daarnaast zet radicalisering onder een deel van de moslimjongeren door. De salafitische stroming in Nederland, die weliswaar niet oproept tot geweld maar wel een anti-integratieve en onverdraagzame boodschap predikt, is hierbij een belangrijke aanjager. Dit stelt de AIVD in zijn jaarverslag 2006.

Vandaag bood minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het parlement het jaarverslag 2006 aan van de AIVD. In de daaropvolgende persconferentie lichtte Sybrand van Hulst, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de trends en ontwikkelingen toe die de AIVD vanuit zijn wettelijke taakstelling heeft waargenomen.

De concrete dreiging van ‘home-grown’ jihadistische netwerken lijkt afgenomen. Niettemin blijven aanslagen door terroristen in Nederland voorstelbaar. Waar internet eerder vooral fungeerde als turbo voor het uitdragen en verspreiden van het jihadistisch gedachtegoed, is het inmiddels uitgegroeid van promotiemiddel tot netwerkmiddel. Virtuele netwerken ontstaan net zo snel als open internetfora. Naast min of meer open en toegankelijke websites bestaan inmiddels ook professioneel afgeschermde jihadistische websites.

Het radicaliseringsproces onder migrantenjongeren zet door. Radicalisering hoeft niet altijd te leiden tot terrorisme, maar het kan wel een bedreiging op zich zijn, omdat het zorgt voor interetnische spanningen en polarisatie van de samenleving. Om te voorkomen dat radicalisering verder toeneemt, is zowel een repressieve als een preventieve aanpak noodzakelijk. Deze brede aanpak moet zorgen voor een tegengeluid, waardoor de wind uit de zeilen wordt genomen van radicale stromingen. Om met succes radicalisering het hoofd te bieden blijft ook diepgaand onderzoek van de AIVD naar de achtergronden en werking van radicaliseringsprocessen nodig.

Het hoofd van de AIVD benadrukte vandaag dat de dienst zich niet alleen richt op radicalisering en terrorisme, maar veel meer aandachtsgebieden heeft, zoals onder meer contra-inmenging, contraproliferatie, veiligheidsonderzoeken, en links en rechts activisme. De AIVD heeft de informatiepositie, bevoegdheden en expertise om informatie in te winnen, te verrijken en te delen. Daarmee is de dienst een belangrijke leverancier van kennis en informatie aan departementen, politie, en in toenemende mate ook aan het lokale bestuur.
Provincie:
Tag(s):