dinsdag, 20. november 2007 - 20:31

Archeologische vindplaats aangetroffen tijdens veldonderzoek

Tijdens een archeologisch veldonderzoek is een archeologische vindplaats aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om een nederzettingsterrein uit de Late Middeleeuwen. Er is namelijk kogelpotaardewerk gevonden. Het veldonderzoek is in het kader van de woningbouw in Oene-West uitgevoerd.

Na een vervolgonderzoek, een proefsleuvenonderzoek, moet meer duidelijk worden wat de archeologische vindplaats inhoudt en of er consequenties zijn voor de woningbouw Oene-West.

Aan de hand van een proefsleuvenonderzoek moeten de omvang en aard van de archeologische resten nader gewaardeerd worden. Dit onderzoek zal in februari 2008 plaatsvinden. Een graafmachine graaft sleuven om de omvang en kwaliteit van de archeologische resten in kaart te brengen. Op basis van de onderzoekresultaten moet de gemeente besluiten of de archeologische resten behoudenswaardig zijn of niet.

Na het proefsleuvenonderzoek van februari 2008, weten we meer over eventuele vondsten. Daarna kunnen we aangeven of er consequenties zijn voor de woningbouw Oene-West. En zo ja, wat deze consequenties zijn. Zodra de eventuele consequenties bekend zijn wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Voordat het proefsleuvenonderzoek van start gaat moet een Programma van Eisen (PvE) opgesteld zijn. Deze moet voldoen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. De gemeente heeft aan BAAC, een onderzoeks- en adviesbureau voor cultuurhistorie, de opdracht gegeven tot het opstellen van het PvE.
Provincie:
Tag(s):