zaterdag, 21. juli 2007 - 9:25

Burgers in IJsselland meest tevreden over de politie

De tevredenheid over het optreden van de politie in IJsselland steeg in het jaar 2007 met maar liefst 10,6%. Terwijl in 2006 nog 54,6% tevreden tot zeer tevreden was, is dit percentage in 2007 gestegen naar 65,2%, tegenover een landelijk gemiddelde van 56,9%. En daarmee staat het korps IJsselland meteen bovenaan de lijst met meest tevreden burgers in Nederland over het laatste politiecontact. Dit is de opvallendste uitkomst van de Veiligheidsmonitor Rijk 2007.

De Veiligheidsmonitor Rijk geeft een regionaal en landelijk beeld over slachtofferschap van criminaliteit, onveiligheidsgevoelens van burgers, buurtproblemen en meningen over het functioneren van de politie.

De genoemde tevredenheid wordt gemeten op een aantal aspecten, te weten ‘handhaving’ (bekeuring, waarschuwing, controle), ‘aangifte/melding’ en ‘andere contacten’ (hulpvraag, vergunningsaanvraag, informatie en advies, opendag).
Op al deze aspecten scoort de politie IJsselland aanzienlijk beter dan vorig jaar. Ook het percentage burgers dat ontevreden tot zeer ontevreden was over het laatste politiecontact is fors gedaald; van 26,8% in 2006 naar 18,5%. Dit is landelijk de laagste score.

Onveiligheidsgevoelens
Het percentage mensen met onveiligheidsgevoelens ligt in IJsselland lager dan gemiddeld in de rest van het land. 18% voelt zich wel eens onveilig ten opzichte van 21,8% landelijk. Van die 18% voelt het grootste deel zich wel eens onveilig door rondhangende jongeren. Ook al scoren we hier al goed op, toch is dit een belangrijk thema dat de komende jaren extra aandacht krijgt. Het minst vaak wordt het eigen huis als onveilig ervaren.

Focus op klanttevredenheid
Het korps heeft al jaren een beleid dat gericht is op het verbeteren van de klanttevredenheid. Zo worden in ons korps in principe alle melders teruggebeld en hebben baliemedewerkers van de politiebureaus een opleiding gehad, waarbij de focus op klanttevredenheid lag.

De wijkagenten hebben een prominentere rol gekregen in het contact met de bewoners van hun gebied, waardoor de aanspreekbaarheid van de politie vergroot is en buurtproblemen beter kunnen worden opgepakt. Naast de wijkagent, is de aanspreekbaarheid op straat verbeterd door de komst van meer surveillanten op mountainbikes, de zogenaamde ‘biketeams’.

Hinderlijke overlast en criminaliteit
Verder zijn diverse vormen van overlast aangepakt, die door burgers als zeer hinderlijk worden ervaren. Te denken valt aan geluidsoverlast, waarvoor een rode en gele kaartensysteem in het leven is geroepen, en de aanpak van fietsendiefstal. Regiobreed heeft deze veel voorkomende vorm van criminaliteit meer aandacht gekregen in de vorm van fietsendiefstalprojecten, die met name gericht zijn op het herkennen van gestolen fietsen en het op heterdaad betrappen van de dief.
Provincie:
Tag(s):